Обява на основание приложение №2 към чл.6 от Наредба за извършване на ОВОС