ЗАПОВЕД № 115 -- относно удължаване срока на въведените противоепидемични

З А П О В Е Д  № 115
гр. Годеч, 10.04.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
І.   Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г. като удължавам срока по т. II на въведените противоепидемични мерки на територията на община Годеч до 13.05.2020 г.
II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ