ЗАПОВЕД № 115 - относно обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V до XII клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

ЗАПОВЕД  № 115
гр. Годеч, 11.03.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и във връзка със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-171 от 10.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям и допълвам Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., Заповед № 22 от 15.01.2021 г., Заповед № 38 от 27.01.2021 г.,  Заповед № 60 от 15.02.2021 г.  и Заповед № 89 от 01.03.2021 г. както следва:
1. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-171 от 10.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област, считано от 12 март 2021 г. до 26 март 2021 г.
2. Точка 1г, 1д, 1е, 1ж се отменят.
3. Създава се т. 1з:
„Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V до XII клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Годеч.“
4. Създава се т. 17:
„Засилва се контрола при провеждането на културно-масови мероприятия, като организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните мерки, след съгласуване с  Регионална здравна инспекция – Софийска област.“
II. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекция СДОКМДТ и Началника на РУ на МВР - гр. Годеч

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.

======================================================