Заповед № РД-01-555/06.07.2021 на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-555/06.07.2021
за изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г., както следва:
1. точка IIа се изменя така:
„IIа. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.“
2. в т. IIб подт. 2 се заличава.
II. Заповедта влиза в сила от 07.07.2021 г.

Вижте:
Заповед № РД-01-555/06.07.2021 - ТУК:
Заповед № РД-01-373/27.05.2021 - ТУК:
Заповед № РД-01-496/15.06.2021  - ТУК:
===================================================================