Очаквани резултати

По Дейност 1: Попълване на заявление за кандидатстване
> Изготвяне на качествено проектно предложение.
Успешно кандидатстване и защита на проекта по мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“.

По Дейност 2: Изработване и одобрение на работен проект


> Разработен е и одобрен работен проект за реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Годеч;
? Издадено разрешително за строеж, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.

По Дейност 3: Направа на процедури за избор на изпълнители
> Подготвени документи за процедури за избор на изпълнители по отделните дейности.

По Дейност 4: Изпълнение на СМР на обекта
> Изграждане на следните подобекти:
- Футболно игрище;
- Трибуни;
- Детска площадка;
- Фитнес уреди на открито;
- Паркинг;
- ТП, Дизелагрегат и външно ел. захранване;
- Външна ограда;
- Вертикална планировка на площадката;
- Площадкови ВК;
- Резервоар за ППН;
- Пречиствателно съоръжение;
- Спортна зала;
- Паркоустройство, ландшафт.
> Осигурени са по-добри условия на живот и е повишен жизнения стандарт на жителите на община Годеч.

По Дейност 5: Строителен надзор
> Осъществен строителен надзор върху изпълнение на строителните дейности. Спазени разпоредбите на ЗУТ, относно осъществяването на строителен надзор във връзка с категорията на проекта;
> Упражнен контрол по отношение на качествено извършени строително-монтажни дейности. Контрол при прилагането на разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд;
> Ефективен строителен надзор - контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администрацията на строителните работи;
> Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;
> Издадено разрешение за ползване на строителния обект, съгласно категорията по ЗУТ.

По Дейност 6: Управление и мониторинг на проекта
> Ефективно управление на проекта;
? Регулярно осъществяване на мониторинг.

По Дейност 7: Информация и публичност на обекта
> Поставени информационни табели – 2 боря;
> Публикации в интернет за напредъка на проекта;
> Проведени са 2 пресконференции – при стартирането и завършването на проекта;
> Направа и разпространение на 1000 бр, брошури за популяризиране на проекта.