Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.07.2021 година - 23072021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.07.2021 година от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 104 / 23.07.2021 г. (08-00-1051 / 23.07.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 108 / 23.07.2021 г. (08-00-1067 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 97/ 23.07.2021 г. (08-00-1060 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Годеч за периода 2021-2027 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109 /23.07.2021 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2020 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 91 / 21.07.2021 г. (08-00-1032 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 750 кв. м, представляващ УПИ –IV-общ., кв. 25, с.Мургаш.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 98 / 23.07.2021 г. (08-00-1057 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, кв. 105 по действащия регулационен план на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7.Разглеждане Предложение с вх.№ 110 / 23.07.2021 г. (08-00-1068 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 105 / 23.07.2021 г. (08-00-1050 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 111 / 23.07.2021 г. (08-00-1066 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.166.74 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Найденова“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 112 / 23.07.2021 г. (08-00-1062 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.21.672 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Стойкина“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 113 / 23.07.2021 г. (08-00-1063 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.22.12 по кадастралната карта на гр.Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 114 / 23.07.2021 г. (08-00-1065 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, кв. 125.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 92 / 21.07.2021 г. (08-00-1033 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 93 / 21.07.2021 г. (08-00-1035 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 134.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 94 / 21.07.2021 г. (08-00-1034 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 95 / 22.07.2021 г. (08-00-1043 / 22.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 23.07.2021 г. (08-00-1056 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 83466.5.2 по кадастралната карта на с.Шума, м.“Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 100/ 23.07.2021 г. (08-00-1055 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.6.26 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Навой“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане Предложение с вх.№ 101/ 23.07.2021 г. (08-00-1054 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.44 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Гувнище“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане Предложение с вх.№ 115 / 23.07.2021 г. (08-00- 1064 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Туден, кв.16.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане Предложение с вх.№ 102 / 23.07.2021 г. (08-00-1053 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Ропот, кв. 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
22. Разглеждане Предложение с вх.№ 96 / 23.07.2021 г. (08-00-1046 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 12.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
23. Разглеждане Предложение с вх.№ 106 / 23.07.2021 г. (08-00-1059 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
24. Разглеждане Предложение с вх.№ 107 / 23.07.2021 г. (08-00-1058 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
25. Разглеждане Предложение с вх.№ 103 / 23.07.2021 г. (08-00-1052 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Именуване на улица с осови точки №443а, 443б, 443в в кв. 72 по действащия регулационен план на гр.Годеч
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
26.Други
26.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.07.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
23.07.2021 г.                      Мария Владимирова /П/
                                             Председател на ОбС – Годеч

=================================================================

ПОКАНА за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч на 16.06.2021 година


ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 16.06.2021 година ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 85 / 11.06.2021 г. (08-00-846/ 11.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 86 / 14.06.2021 г. (08-00-849/ 14.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 87 / 15.06.2021 г. от Мария Владимирова –  Председател на Общински съвет – Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Мария Владимирова-Председател ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

      Неприсъственото извънредно заседание на постоянната комисия ще се проведе на 16.06.2021 г.

       Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     
                                                                                 Мария Владимирова /п/
                                                                                  Председател на ОбС – Годеч
15.06.2021 г.
===============================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.05.2021 година - 21052021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.05.2021 година от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
      1. Разглеждане Предложение с вх.№ 68 / 21.05.2021 г. (08-00-750 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода април - декември 2020 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№  74/21.05.2021 г. (08-00-752 /21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 67 / 21.05.2021 г. (08-00-751 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 75 / 21.05.2021 г. (08-00-753 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 76 / 21.05.2021 г. (08-00-754 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 750 кв. м, представляващ УПИ –IV-общ., кв. 25, с.Мургаш.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 77 / /21.05.2021 г. (08-00-755 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, кв. 105 по действащия регулационен план на гр.Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      7. Разглеждане Предложение с вх.№78 / 21.05.2021 г. (08-00-756 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост, находящ се на улица с осови точки 533-35 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 58 / 12.04.2021 г. (08-00-522/12.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо ниско застрояване в кв. 105 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 79 / 21.05.2021 г. (08-00-757 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, кв. 110.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 71 / 21.05.2021 г. (08-00-742 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, махала „Молак“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№73 / 21.05.2021 г. (08-00-744 / 21.05.2021 г.)от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Бракьовци, кв. 27.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 72 / 21.05.2021 г. (08-00-743 / 21.05.2021 г.)от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище, кв. 28.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 80 / 21.05.2021 (08-00-758 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 70 / 21.05.2021 г. (08-00-745 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2020 година и приемане Програма за закрила на детето за 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 81/ 21.05.2021 г. (08-00-759 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа +“ в Община Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 69 / 21.05.2021 г. (08-00-746 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Честване на празника на града „Видовден”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
     17.Други
  17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 
  
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.05.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
21.05.2021 г.     Мария Владимирова    /П/
Председател на ОбС – Годеч
============================================================

 

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 07.05.2021 година - 29042021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 07.05.2021 година ще се проведе редовно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 28.04.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 42 по Протокол № 3 от 14.04.2021 г. на Общински съвет – Годеч, върнато за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

 Неприсъственото заседание на постоянната комисия ще се проведе на 05.05.2021 г.

Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      
      Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

29.04.2021 г.
=======================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 14.04.2021 година - 08042021

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.04.2021 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 01.04.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 08.04.2021 г. (08-00-491/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50 / 08.04.2021 г. (08-00-492/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01 от 10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 08.04.2021 г. (08-00-493/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 52 / 08.04.2021 г. (08-00-494/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Годеч в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/29.09.2020 г. за планираните дейности и разходи за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 53/08.04.2021 г. (08-00-495/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 54 / 08.04.2021 г. (08-00-496 / 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Държавна агенция „Електронно управление“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 55 / 08.04.2021 г. (08-00-497/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/25.03.2021 г. (08-00-417/24.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/01.04.2021 (08-00-446/31.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2020-2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 56 / 08.04.2021 г. (08-00-498/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Допълнение на Решение № 102 / 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
12.Други
12.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 12.04.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
08.04.2021 г.       Мария Владимирова
                              Председател на ОбС – Годеч
====================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.02.2021 г. -- 09022021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/19.02.2021 г. (08-00-265/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/19.02.2021 г. (08-00-266/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения № 4 с площ от 4.00 кв.м. и № 5 с площ от 5.70 кв.м. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№29/19.02.2021 г. (08-00-267/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения  с № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209 и 201, всяка с площ от 17.16 кв.м, находящи се на II етаж в сградата на бивша поликлиника в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр.Годеч, Софийска област.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/19.02.2021 г. (08-00-268/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен № 2 в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Годеч, с площ от 15 кв.м.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/19.02.2021 г. (08-00-269/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение на Решение № 85 по Протокол № 7 от 24.09.2020 г. на Общински съвет -Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „ЕИМСКРНУ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/19.02.2021 г. (08-00-270/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв. 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 33/19.02.2021 г. (08-00-271/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, - 2 етап.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 34/19.02.2021 г. (08-00-272/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Годишен отчет на Община Годеч по изпълнение на мерките заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2020 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/19.02.2021 г. (08-00-273/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Разглеждане и приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2020 г. и проект-бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№  2/18.01.2021 г. (08-00-72/18.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЕИМСКРНУ”
     ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Други
11.1. Информация от Сдружение Футболен Клуб „КОМ-98” гр.Годеч за дейността през 2020 година /вх.№ 36/19.02.2021 г./
 
11.2 Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 
   
       Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

           
 Коци Костадинов
Зам.-председател на ОбС – Годеч

19.02.2021 г.
==============================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.01.2021 г. -- 22012021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.01.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на Отчет от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 22.01.2021 г. (08-00-101/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 22.01.2021 г. (08-00-102/22.01.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/ 22.01.2021 г. (08-00-103/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/ 22.01.2021 г. (08-00-99/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 6/ 22.01.2021 г. (08-00-98/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 8/22.01.2021 г. (08-00-100/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/22.01.2021 г. (08-00-104/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9.  Разглеждане Предложение с вх.№ 13/22.01.2021 г. (08-00-105/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/22.01.2021 г. (08-00-106/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване изцяло от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/22.01.2021 г. (08-00-107/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/22.01.2021 г. (08-00-97/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2021 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2021 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 4/20.01.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, гр. Годеч
Вносител: Председателя на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 16/22.01.2021 г. (08-00-108/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на двуетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ №III - 420 от квартал 10 в град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 17/22.01.2021 г. (08-00-109/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на закупуване на едноетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ № XXVIII-261, квартал 12, град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/22.01.2021 г. (08-00-110/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отказ за закупуване на двуетажна, масивна вилна сграда в УПИ № IV-общ. от квартал 5, село Губеш, община Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19/22.01.2021 г. (08-00-111/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч, кв. 131.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/22.01.2021 г. (08-00-112/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Каленовци, кв. 14.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/22.01.2021 г. (08-00-113/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП, с.Туден, местност „Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/22.01.2021 г. (08-00-114/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – кв. 53, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23/22.01.2021 г. (08-00-115/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020 година. Приемане Общински план за младежта за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
22.Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.01.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
Maрия Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
22.01.2021 г.
===========================================================

 

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет на 30 декември -- 22122020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
     1. Разглеждане Предложение с вх.№ 198 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Отчет за дейността на ОбС-Годеч и неговите комисии за периода 01.07.2020-30.11.2020 г.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 195 / 21.12.2020 г. (08-00-1567/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода ноември 2019 – март 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     3. Разглеждане Предложение с вх.№ 199 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2021 година.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 196 / 21.12.2020 г. (08-00-1565/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставени временни безлихвени заеми от Община Годеч за изплащане на възнагражденията на лицата, заети по проекти.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     5. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 197 / 21.12.2020 г. (08-00-1566/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и поименния списък за капиталовите разходи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     6. Разглеждане Предложение с вх.№ 188 / 27.11.2020 г. (08-00-1471 / 27.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 201 / 22.12.2020 г. (08-00-1569 / 22.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Разсрочване на публични общински вземания за такса битови отпадъци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     8. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     9. Разглеждане Предложение с вх.№ 200/22.12.2020 г. (08-00-1568/22.12.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
    10. Други
    10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.12.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                                                               Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
22.12.2020 г.
====================================================