ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

           Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №459/18.04.2017 г. по Адм.дело №335/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс», против разпоредбата на чл.4, ал.4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Наредбата е приета с Решение № 6 по Протокол № 1 от 31.01.2017 г.

Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви - Вижте ТУК

==================================================================================================