НАРЕДБА № 6 от 24.07.2008 г. за за символите на Община Годеч

Годеч, юли 2008 година


Приета на основание чл.21, ал.1, т.21 и 22 и ал.2, във връзка с чл.16 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ГОДЕЧ
ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията и реда по връчване на символите на община Годеч в тържествени случаи и по специални поводи.
Чл. 2. (1) Символите, обект на Наредбата, са в йерархична последователност и взаимовръзка.
(2) Символи изработвани в единични екземпляри, съхранявани в Община Годеч:
1. Знаме на град Годеч;
2. Герб на град Годеч;
3. Печат на град Годеч;
4. Почетна книга на град Годеч;
5. Летописна книга на град Годеч
(3) Символи за удостояване на граждани и организации:
1. Звание “Почетен гражданин на град Годеч;
2. Почетен знак на град Годеч;
3. Грамота за заслуги към община Годеч;
4. Почетна значка на град Годеч;
Чл. 3. Символите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 се изработват в единични екземпляри. Те са уникални и се съхраняват от Кмета на Община Годеч.
Чл. 4. Удостояването на граждани и организации със символи по смисъла на чл. 2, ал.3, т. 4 става със Заповед на Кмета на Общината, а по смисъла на чл. 2, ал.2, т.т. 1,2 и 3 – с решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

ГЛАВА ВТОРА

Знаме на град Годеч

Чл. 5.(1) Знамето на град Годеч е символ на града от първостепенно значение.
(2) Знамето е едноцветно,с правоъгълна форма, като на бяло поле в центъра е поставен герба на града и надпис Община Годеч изписан със зелени букви под герба.
(3) Знамето на град Годеч се изработва като уникат от копринен плат с размери 90/150 сm. Гербът е извезан с копринени конци. Знамето е украсено с копринени ресни, пискюли, ленти и шнурове. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, байцвано с орехов байц или от подходяща метална тръба, боядисана с бяла боя, като дръжката завършва с накрайник.
(4) Знамето може да бъде тиражирано с различни размери – при спазване на съотношението 3 : 5 на широчината към дължината и в разнообразни варианти, в т.ч. и вертикално, като при това положение гербът се поставя прав. За провеждане на масови мероприятия знамето на град Годеч може да се печата върху хартия с размери 18 cm х 30 cm.
(5) Тиражирането на знамето на град Годеч се позволява само след писмено разрешение от страна на Кмета на Общината. Използването на тиражирани варианти на знамето без писмено разрешение, както и в случаи уронващи престижа на Общината, се санкционират по смисъла на чл. 31 от ЗАНН.
Чл. 6. (1) Знамето на град Годеч е постоянно издигнато:
• над входа на административната сграда на Общината;
• в залата за провеждане на заседания на Общинския съвет;
• в кабинета на Кмета на Общината.
• в кабинета на Председателя на ОбС
(2) Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:
• Националния празник на Република България;
• Официални празници ;
• Празника на града – Видовден (последните събота и неделя на м.юни);
• Празници и чествания на годишнини на събития с изключителна важност в историята на град Годеч;
• Тържествени заседания на Общински съвет – Годеч.
Чл. 7. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на град Годеч за политически, религиозни и националистически послания.
Чл. 8. Знамето на град Годеч е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

ГЛАВА ТРЕТА

Герб на град Годеч

Чл. 9. Гербът на град Годеч има формата на планински връх. На тъмнозелен фон в подножието му с две сини ленти е изобразена река Нишава. Над тях в симетричен на хълма ред са представени с три борчета боровите гори –„зеленото богатство” на общината, а между тях е поставена овнешка глава – основен поминък на населението. Върхът на хълма е озарен от лъчите на греещо слънце. Композицията завършва с името на града, изписано със златни букви над хълма и датата на обявяване на града – 25.V.1956 г. в основата.
Чл. 10. Гербът присъства като елемент от знамето и печата на град Годеч.
Чл. 11. Гербът на град Годеч може да се тиражира в различни, в т.ч. сувенирни варианти, отпечатан на хартия, мащабно увеличен и умален, но само след писменото разрешение на Кмета на Община Годеч .

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Печат на град Годеч

Чл. 12. Печатът на град Годеч е с изображение на герба на града.
Чл. 13. Печатът на град Годеч има кръгла форма,с диаметър 55 mm и композиция, която включва: герба на град Годеч, изобразен в средата; около герба - в горната половина на кръга, е разположен надпис “Република България”, а в долната – Софийска област.
Чл. 14. Печатът на град Годеч се съхранява от Кмета на град Годеч
Чл. 15. Печатът на град Годеч се полага след подписа на Кмета на Общината или Председателя на Общинския съвет – Годеч, върху оригинала на:
1. Споразумения, договори за сътрудничество и други официални документи за
град Годеч и Общината с дългосрочно значение;
2. Представителни документи за отношенията на град Годеч с други държави и побратимени градове;
3. Грамоти, издавани за особени заслуги към град Годеч и Общината;
4. Удостоверения за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Годеч”.
Чл. 16. Официалният печат на град Годеч не се поставя върху документи, носещи административно – правни последици.


ГЛАВА ПЕТА

Почетна книга на град Годеч

Чл. 17. Почетната книга на град Годеч е част от символиката на града, която в хронологичен ред отразява съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на града и Общината.
Чл. 18. Почетната книга на град Годеч се изработва в еднакви по формат томове, които носят съответна номерация. Томовете съдържат 200 номерирани листа. На корицата е изобразен гербът на град Годеч и надпис “Почетна книга на град Годеч”.
Чл. 19. Право на вписване в почетната книга имат:
• Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Годеч
• Видни държавни, обществени, стопански и културни дейци, свързали своята дейност с град Годеч и утвърждаване престижа му пред национални, международни и други институции и по повод кръгли годишнини на същите;
• Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на град Годеч извън границите на Република България.
Чл. 20. При вписване в почетната книга се посочват трите имена, мотивите за вписване, поводът или основанията за това.
Чл. 21. На удостоения с вписване в почетната книга се предоставя възможност собственоръчно да изрази отношението си към град Годеч.
Чл. 22. Почетната книга се съхранява от Кмета на Община Годеч или упълномощено от него лице.

ГЛАВА ШЕСТА

Летописна книга на град Годеч

Чл. 23. Летописната книга е част от символиката на град Годеч.
Чл. 24. Летописната книга е елемент на настоящето на града и Общината, част от това, което се случва, със съществено значение.
Чл. 25. На вписване в летописната книга подлежат събития, белязани от особеност, празничност, събитийност и други белези, които съставляват изключителна важност, в т.ч. природни явления и събития със случаен характер.
Чл. 26. Вписването в летописната книга носи характер на бележка, в която фигурират: събитие /проява/, участници, главни лица, присъствие /гости/, проявление, главна насока, характерни белези /за събитие/, точно време и място.
Чл. 27. На вписване в летописната книга подлежат и проведени масови прояви, годишнини и чествания /юбилеи/, тържествени заседания на Общинския съвет с особено значение за бъдещото на града и Общината.
Чл. 28. На вписване в летописната книга подлежат събития и прояви, които се провеждат извън територията на града и Общината, но свързани с личности и дейности, органично свързани с град Годеч и Общината.
Чл. 29. Селекция на подлежащите на вписване събития в летописната книга се прави от Кмета на Общината или упълномощено от негова страна лице.
Чл. 30. Летописната книга се води от упълномощено от Кмета на Община Годеч лице и се съхранява при Кмета на Общината.

ГЛАВА СЕДМА

Звание “Почетен гражданин на град Годеч”

Чл. 31. Удостояването със званието “Почетен гражданин на град Годеч” става след решение на Общински съвет – Годеч, прието с обикновено мнозинство.
Чл. 32. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Годеч” правят:
• Кметът на Общината;
• Постоянните комисии към Общинския съвет, групите общински съветници или общински съветник, по реда на Правилника за работа на Общински съвет – Годеч.
• По предложение на НПО, обществени институции и организации и по инициатива на граждани.
Чл. 33 За почетни граждани на Годеч могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани приживе или посмъртно:
(1) За значителни постижения, довели до съществен принос в развитието на града, региона и Република България;
(2) Носители на високи държавни и международни отличия в различни области;
(3) За проявен изключителен героизъм и доблест в екстремни и аварийни ситуации;
(4) Дарители, чиито дарения са с непреходна ценност за града и Общината;
(5) Крупни инвеститори със значителен принос в развитието на инфраструктурни проекти от стратегическа важност за устойчивото развитие на града и Общината;
(6) При други заслуги от обществена значимост.
Чл. 34. Предложението по чл. 32 се придружава от подробни мотиви и кратка биографична и делова справка. Към него могат да се приложат и копия от документи, мотивиращи предложението.
Чл. 35. В случаите,кагато Общинският съвет е взел решение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Годеч”:
(1) На вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за връчване на удостоверение за присвоено звание, която покана съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала;
(2) В специален регистър - в почетната книга на град Годеч се отбелязват: трите имена на удостоения, ЕГН, адрес, номер и дата на решението на Общинския съвет и датата на връчване на удостоверението. Почетната книга с регистъра се съхранява от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.
Чл. 36. Връчване на звание “Почетен гражданин на град Годеч” :
(1) На удостоените със званието “Почетен гражданин на град Годеч” се връчва удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на удостоения, номер и дата на решението на Общинския съвет, приносът и поводът за удостояване.
(2) Удостоверението се подписва от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на град Годеч.
(3) На удостоения се връчват още:
• Почетен знак на град Годеч;
• Произведения на изкуството /дърворезба, сувенири и пр./.
(4) Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Годеч” се вписват в Почетната книга на града, при съблюдаване на чл. 20 и чл. 21 от настоящата Наредба.
(5) Тържественото обявяване и връчване на удостовереннието по ал. 1 се извършва в тържествена обстановка / ритуална зала, храмова зала, приготвено за целта помещение/, в присъствието на вносителя на предложението, Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет, близки на удостоения, представители на медиите и други.

(6) Обявяването на решението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Годеч” се извършва от Председателя на Общинския съвет, а връчването на удостоверението – от Кмета на Общината.
(7) Ритуалът по смисъла на ал. 5 може да се проведе и на други подходящи места, както и при тържествени прояви.
Чл. 37. Носителите на званието “Почетен гражданин на град Годеч” имат право:
(1) Да присъстват на заседания на Общински съвет – Годеч, с право на съвещателен глас;
(2) Да бъдат включвани в състава на представителни делегации в страната и чужбина при подходящи случаи;
(3) Да участват в работни срещи на общинското ръководство по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции.
(4) Да участват в чествания на юбилейни и кръгли годишнини и празници, организирани в община Годеч.
Чл. 38. Общинският съвет – Годеч, със свое решение може да отнеме званието “Почетен гражданин на град Годеч” на лица, които:
• След удостояването им са осъдени за умишлени престъпления от общ характер;
• Със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;
• Писмено са заявили това свое желание.
Чл. 39. При загубване или унищожаване на удостоверението по смисъла на чл. 36, ал. 1 по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба.

ГЛАВА ОСМА

Почетен знак на град Годеч

Чл. 40. Почетният знак на град Годеч е метално изображение на герба на град Годеч, поставено в кутия, което се връчва на удостоените със званието “Почетен гражданин на град Годеч”.
Чл. 41. Почетният знак, освен с удостоверението по смисъла на чл. 36, ал. 1, може да бъде придружаван и от Грамота за заслуги към град Годеч по смисъла на чл. 43 от Наредбата.
Чл. 42. Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от Кмета на Община Годеч, когато не са налице условията по смисъла на чл. 43 и чл.33. При този случай удостояването става със Заповед на Кмета на Общината.


ГЛАВА ДЕВЕТА


Грамота за заслуги към Община Годеч

Чл. 43. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Годеч и се връчва на български и чуждестранни граждани:
(1) Дейци на науката, с принос в развитието на град Годеч, автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на град Годеч, както и с определен принос в развитието и обогатяването на културата на града и региона;
(2) Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения в прослава на родния град;
(3) На проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, при отстраняване на аварии и катаклизми, за предотвратяване на престъпления и пр.;
(4) На дарители на града и обществени институции;
(5) Други подходящи поводи, невписани в Наредбата.
Чл. 44. В грамотата се отбелязват освен трите имена на удостоения и повода или заслугата, за която му се присъжда.
Чл. 45. Удостояването с грамота се извършва с решение на Общински съвет, по предложение на НПО, обществени институции и организации, Кметове и кметски наместници, отделни звена в ОбА и по инициатива на граждани.
Чл. 46. Връчването на грамотите става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини и чествания и пр.
Чл. 47. За издадените грамоти се води отделен регистър, който се съхранява от Кмета на Общината или упълномощено от Кмета лице.

ГЛАВА ДЕСЕТА

Почетна значка

Чл. 48. Почетната значка е друг съществен елемент от символиката на град Годеч.
Чл. 49. Почетната значка на град Годеч има триъгълна форма с горен заоблен връх. Тя включва в елементите си герба на Годеч, като надписа на името на града може да бъде и в основата на значката- отдолу.
Чл. 50. Удостояването с Почетна значка на град Годеч става с решение на Общинския съвет или със Заповед на Кмета на Общината.
Чл. 51. Предложение пред Общински съвет – Годеч, за удостояване с почетна значка на град Годеч, могат да правят :
• Кметът на Общината;
• Постоянните комисии към Общинския съвет , групите общински съветници или общински съветник, по реда на Правилника за работа на Общински съвет – Годеч.
Чл. 52. Със Заповед на Кмета на Общината могат да бъдат удостоявани с Почетна значка на град Годеч следните лица:
(1) Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Годеч”;
(2) Ръководители на фирми и организации с определен принос в развитието и управлението на града и Общината;
(3) Дългогодишни служители, бивши кметове, активисти и общественици, за приноса им в развитието на града и Общината.


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Заключителни разпоредби

§ 1 Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и 22 и ал.2, във връзка с чл. 16 от ЗМСМА.
§2 Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§ 3 Изменения и допълнения в Наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл.21 от ЗМСМА.
§ 4 За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет приема отделни решения.
§ 5 Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Oбщина Годеч.
§ 6 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Годеч с решение № 84 по Протокол № 8 от 24.07.2008 г. и влиза в сила от 01.08.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Росица Иванова