НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

       С тази Наредба се урежда редът за упражняване правата на общинската част върху капитала на търговски дружества, в които Общината е едноличен собственик, съдружник или акционер.
       Общинският съвет упражнява правата на собственост на Общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите посочени в тази Наредба.

Вижте ТУК:

Наредбата влиза в сила от датата на приемането й с Решение № 20 по Протокол № 7/31.05.2001 г. на Общински съвет - Годеч
Наредбата е изменена с Решение №465/01.04.2019 г. на АССО - публикувано - 2019-04-19