Н А Р Е Д Б А ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ОТ 01 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ГОДЕЧ

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

Н А Р Е Д Б А 

    ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ОТ 01 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ГОДЕЧ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №198 Г. ПО ПРОТОКОЛ №21 ОТ 16.12.2004 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ

 

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС-ГОДЕЧ:
                                                     
/МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /