Н А Р Е Д Б А №8 от 25.06.2020г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

Н А Р Е Д Б А №8
от 25.06.2020г.
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

Наредбата е приета с  Решение № 47 по Протокол № 4/25.06.2020 г.
 

           Чл.1. (1) С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Годеч. С нея се определят и конкретните правомощия на кмета на общината.

 

Вижте ТУК;