НАРЕДБА от 01 януари 2005 г. за специализирана закрила на деца на обществени места

 С наредбата се определят условията и редът, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места.

   Наредбата е приета с Решение № 197/16.12.2004 година на ОбС – Годеч и влиза в сила от 01.01.2005 година.
   Изменение и допълнение с Решение № 3 по Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на ОбС (в чл.10, ал.1, т.5)

Вижте ТУК:

===========================================