Н А Р Е Д Б А №3

за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Годеч

С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Община Годеч на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 или ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от IV, V или VI категория.

Наредбата е приета с Решение № 52 от 27.05.2015 година от Протокол № 5 на Общински съвет - Годеч.
Тази Наредба отменя действието на Наредба №3 от 14.02.2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Годеч

Прочети ТУК: