Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на община Годеч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ

НАРЕДБА

 ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

гр. Годеч, 2020 година

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда обществените отношения свързани с управлението на общински горски територии, собственост на община Годеч.

Чл.2.   Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

Чл.3. Организацията по управлението на общинските горски територии се осъществява от кмета на Община Годеч.

Вижте ТУК: