Н А Р Е Д Б А №1 от 28.08.2020 год. -- за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч - 04092020

Наредбата отменя Наредба № 1 от 14.02.2008 г., приета с Решение № 20 по Протокол  № 2 / 14.02.2008 г. на Общински съвет – Годеч.
Наредбата е приета с Решение № 63 по Протокол № 6 от 28.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и влиза в сила, след влизане в сила на решението за приемането й.

С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Годеч ...
Вижте ТУК:

============================================================