НАРЕДБА от 01 юли 2006 г. за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на

  

РАЗДЕЛ  І

Общи Положения

Чл.1 /1/ С тази Наредба се уреждат редът,условията и изискванията за поддържане и опазване на чистотата и околната среда на територията на община Годеч.

/2/ С Наредбата се определят  задълженията и взаимоотношенията между общинската администрация, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината от една страна и от друга на специализираната фирма, която по договор извършва дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване.

/3/ Наредбата определя задълженията на учрежденията, обществените организации, държавните, общински или частни фирми, домсъветите на етажните собствености, собствениците и наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на опазване на околната среда и ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

/4/Наредбата е задължителна за всички юридически и физически лица, които постоянно и временно пребивават или работят на територията на общината.

/5/ Наредбата урежда и процеса на контрол и налагане на наказания при констатирани нарушения.

Чл.2 Наредбата определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци:

 1. Твърди битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти.
 2. Животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност;
 3. Строителни отпадъци и земни маси.
 4. Твърди или течни опасни отпадъци
 5. Производствени отпадъци от стопанска дейност;
 6. Излезли от употреба моторни превозни средства.

Чл.3 /1/ За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии общината извършва следните дейности:

 1. Събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци.
 2. Метене по график и при възможност  периодично миене на благоустроените градски площи – улици, площади, тротоари;
 3. Зимно почистване на уличната мрежа и други определени територии, както и мерките за предотвратяване на заледяването по улиците и тротоарите.
 4. До въвеждането в експлоатация на регионалното депо – Костинброд, общината извършва необходимите дейности за поддръжка на съществуващото депо, съгласно разпоредбите на закона за управление на отпадъците/ЗУО/.

/2/ Дейностите по поддържане на чистотата се извършват от специализирана фирма по договор с общината.

/3/ Обхватът на дейностите по чистотата се определя от общинската администрация, съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.

Чл.4 /1/ Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани или възлагани от общината, се осъществява чрез събиране на такса смет.

/2/ Годишният размер на такса смет се определя от ОбС, съгласно ЗМДТ.

РАЗДЕЛ  ІІ

Организация за сметосъбирането, сметоизвозването и експлоатация

на съществуващото депо за битови отпадъци. Въвеждане организация за разделно събиране на опаковки от битовия отпадък

на територията на общината

Чл.5 /1/ Общината определя районите за организирано сметосъбиране и утвърждава честотата на сметоизвозването по райони.

/2/ Специализираната фирма по чистотата е задължена да спазва утвърдената честота (график) на сметосъбиране и сметоизвозване по райони, като не допуска препълване на съдовете за смет и разширяване на площадките.

/3/ Определянето на местата на съдовете за смет и преместването се извършва от общинската администрация, съобразно възможностите за поставяне и извозване и отдалечеността им от жилищните сгради.

/4/ За поставянето на съдовете за смет общината или специализираната фирма по чистота при възможност изграждат и площадки за поставянето им.

Чл.6 /1/ Производствените и търговски фирми, заведения за хранене и развлечения, формиращи отпадъци подават декларация по чл.17, ал.2 от Наредба №8 за определяне на таксата за битови отпадъци на територията на Община Годеч.

/2/ На основание ЗУО, производствените и търговски фирми, които образуват отпадъци отговарят за правилното събиране и съхранение на отпадъка до момента на неговото извозване.

/3/ Домакинствата не обхванати от схемата за сметосъбиране, както и тези които освен битови имат и друга смет са длъжни да я изхвърлят на регламентираното сметище.

Чл.7 Работниците от специализираната фирма по чистота, събиращи твърди битови отпадъци в сметосъбирателните коли, задължително измитат и връщат обратно и в съдовете разпилените около тях отпадъци. Периодично съдовете трябва да се почистват, измиват и дезинфекцират от специализираната фирма по чистотата.

Чл.8 /1/ Производствените отпадъци от стопанските предприятия, с изключение на опасните, се извозват и депонират от специализираната фирма по договор с предприятията.

/2/ Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указание на РВМС или РИОКОЗ. Умрели селскостопански животни се извозват до екарисаж или се третират по указания на РВМС.

/3/ Опасните отпадъци от производствена дейност се съхраняват, извозват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ само по указания на РИОСВ и РИОКОЗ.

Чл.9 /1/ Съществуващото депо за битови отпадъци е в действие до момента на влизане в експлоатация на регионалното депо.

/2/ Общината определя местата за депониране на твърди битови отпадъци и контролира състоянието на определеното сметище на нейната територия.

/3/ Специализираната фирма по чистотата извършва цялостно поддържане и изпълнява всички задължения, съгласно нормативната уредба на “оператор на депо”.

Чл.10 /1/ Разделното събиране на опаковки от битови отпадъци и обслужващата сфера на територията на общината се въвежда с решение на Кмета на общината.

/2/ Дейността по разделното събиране на опаковки Кметът възлага чрез договор на лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, съхранение, транспортиране и сортиране на отпадъци от опаковки на територията на общината;

/3/ Кметът определя екип за извършване на разяснителна дейност сред населението във връзка с въвеждането на система за разделно събиране на опаковки.

/4/ Длъжностни лица определени със заповед от кмета следят за:

 1. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки обозначени с маркировка за разделно събиране в определените за това съдове.
 2. Смесването на събираните отпадъци от опаковки с други материали и отпадъци по начин затрудняващ тяхното по следващо рециклиране или оползотворяване.
 3. Спазване на други изисквания за разделно събиране на отпадъци от опаковки определени от технологията за разделното събиране.

/5/ На територията на община Годеч се забранява:

 1. Повреждането или разместването на съдовете за смет;
 2. Изхвърлянето на смет извън определените за това съдове и извън определените за това места;
 3. Оставянето на разпиляна смет при събирането и от лицата, обслужващи сметосъбирачните машини;
 4. Изхвърлянето в съдовете за смет на тор и животински отпадъци;
 5. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси, строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи,пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и др., освен на определените за това места;
 6. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци и др. предмети, които биха повредили съдовете за смет, сметосъбиращите машини и обслужващия персонал.
 7. Изгарянето на твърди битови отпадъци в съдовете за смет;
 8. Изхвърлянето на извън габаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за твърди битови отпадъци, освен в дни определени от общината за събирането им;
 9. Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, предприятия и организации в съдовете за улична смет и в съдовете за твърди битови отпадъци на жилищните сгради;

10. Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска дейност, освен на определените от общината контролирани депа.

11. Изхвърлянето на животински трупове освен на определените за това места;

12. Паркирането на моторни превозни средства около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметоизвозването;

13. Депонирането на отпадъци, които са: течни, несъвместими помежду си, взривоопасни, корозионни, окисляващи, пожароопасни, лесно запалими или горими в условията на депото.

14. Изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци или смесването им с други отпадъци.

15. Изхвърлянето на негодни за употреба акумулатори и изливането на електролит от тях на неразрешени за това места.

16. Изгарянето или депонирането на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържани живак.

17. Изхвърлянето на болнични и други клинични отпадъци от здравни заведения и ветеринарни служби, които са определени като инфекциозни;

18. Изхвърлянето в контролираните депа от общината на излезли от употреба гуми – цели, без тези, които са използвани като материал в машиностроенето или нарязани, като и в двата случая с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм;

19. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, както и смесването с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване.

20. Транспортирането на отпадъци с превозни средства без да са взети необходимите мерки за предотвратяване тяхното разпиляване и разпространяване по пътищата съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

РАЗДЕЛ  ІІІ

Осигуряване на чистотата при извършване на

строителна и строително ремонтна дейност

Чл.11 Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и покривало.

Чл.12 Изнасянето на строителни отпадъци, зелени маси и хумусен пласт става след издаване на разрешително от общината, като в някои случаи може да бъде определен и маршрут за транспортирането до депото, начина за депониране и възстановяване на терена след завършване на депонирането.

Чл.13 За опазване на околната среда от замърсяване, строителните фирма са длъжни:

 1. При ползване на улични и тротоарни площи за складиране на варо-циментови разтвори да ползват специални контейнери;
 2. След прибирането на стоварените строителни материали да почистят и възстановят замърсените тротоари и улични платна или зелени площи.
 3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането от заградената територия на транспортни средства с кални гуми.
 4. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяване качеството на околната среда се поемат от лицата, в чието фактическо притежание се намират отпадъците до установяване на причинителя.

Чл.14 На територията на община Годеч се забранява:

 1. Изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за депонирането им.
 2. Изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти.
 3. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.
 4. Поставянето на фургони без разрешение от общината извън районите на строителните обекти.
 5. Пътно-ремонтна дейност, прокарване на комуникации и др. без разрешение от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация.

Чл.15 След окончателно завършване на строителната и строително-монтажната дейност, собственикът /инвеститорът/ е длъжен да възстанови естествения вид на използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта и съхраняването на материалите или строителната дейност.

РАЗДЕЛ  ІV

Поддържане и опазване на чистотата

Чл.16 /1/ Почистването и поддържането на чистотата на териториите, за които не се грижи общината, са задължение на:

 1. Ръководителите на учрежденията, търговските дружества и обществените организации, фирмите, заведенията и уличната търговия, по отношение на производствените, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари, ж.п.ареали, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, зелени площи и тротоари.
 2. Собствениците в етажните собствености /жилищни кооперации, входовете на жилищните блокове и др./ по отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите от вътрешнодворовите пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.
 3. Собствениците на индивидуални жилища по отношение на дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите.

/2/ Прилежащи територии са:

 1. Към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено застрояване – отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни линии на парцелите.
 2. Към жилищни комплекси – териториите, ограничени от пълната проекция на блоковете върху терена.
 3. Към заведения, офиси, производствени и административни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги и други подобни – отсечките от тротоарите, съответстващи на фасадите на границите на обектите.
 4. Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия, строителни площадки и други подобни – територия не по-малка от площта на обекта.

/3/ конкретните очертания /граници/ на прилежащите територии се определят от кмета на общината или упълномощени от него лица от общинската администрация. Скици на прилежащите територии се връчват на задължените лица за поддържане на чистотата, включително и на зелените площи, попадащи в очертанията им.

Чл.17 /1/ Метенето на уличните платна, тротоарите, площадите, пешеходните алеи и на други обществени места се извършва по начин, схема и график утвърдени от общината или от специализираната фирма  съгласувано с общината.

/2/ При възможност миенето на улици, булеварди, площади и тротоари се извършва по график утвърден от общината от специализираната фирма.

Чл.18 /1/ Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки, се извършва от съответните физически и юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.

/2/ Собствениците или наемателите на магазините, заведенията за хранене и развлечения и офисите, почистват тротоарите в течение на работното им време и не допускат заледяване на плочника.

/3/ Ежегодно, до края на месец октомври, кметът на общината утвърждава оперативен план за дейността по зимното улично почистване, който се изпълнява от специализирана фирма.

Чл.19 На територията на община Годеч се забранява:

 1. Замърсяването на всички обществени места с хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки и др.твърди битови отпадъци. Те се изхвърлят в съдовете за улична смет или в съдовете за твърди битови отпадъци.
 2. Натрупването на оборска тор и други отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, домове, речни корита и дерета и всички комуникации, свързващи отделните имоти.
 3. Съхраняването и складирането на строителни, отоплителни и други видове материали по тротоари, улици, булеварди, площади и обществени места.
 4. Продажба на открито на небелени семки и ядки. Изгарянето на автомобилни гуми, трева, отпадъци и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.
 5. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти или тревни площи.
 6. Струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата.
 7. Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените или непроизводствените сгради, както и от търговските обекти и заведения за хранене и развлечения, превишаващи пределно допустимата концентрация.
 8. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни опасни вещества в повърхностните води и в канализационните системи. Миенето на автомобили в реките и изпускането в тях на перилни препарати. Миенето, гресирането и ремонтирането а моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих и край поречия или водоеми.
 9. Съхраняването и изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на земята и почвата. Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.

10. Изхвърлянето на остатъци, отделени при третирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Третирането, в т.ч. и изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти при превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух или неспазване на свързаните с тях нормативни изисквания.

11. Извършване смяната на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на изискванията.

12. Движението на неизправни и непочистени моторни и други превозни средства, които замърсяват улиците и атмосферата, както и на верижни машини и други подобни нарушаващи асфалтовото покритие.

13. Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи.

14. Промяна на дъждовната канализация и включването в нея на битови отпадни води.

15. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите. Изтупването и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи от балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи угарки и цигарена пепел, върху обществени площи.

16. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени предмети над нивото на парапета. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво закрепени.

РАЗДЕЛ V

Опазване на околната среда

Чл.20 Опазването на околната среда е дейност, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, нейното възстановяване, запазване и подобряване.

Чл.21 /1/ Общината създава, управлява и поддържа екологичната инфраструктура и изработва местната екологична политика.

/2/ За опазването на околната среда общината:

 1. Защитава интересите на гражданите по отношение на околната среда.
 2. Предприема мерки и действия за опазване на защитените природни обекти, флората и фауната.
 3. Разработва и изпълнява Програма за управление на дейностите по отпадъците съгласувано с РИОСВ.
 4. Организира и провежда обществени обсъждания на докладите за ОВОС на проекти и обекти в експлоатация
 5. Спира изпълнение на обекти и дейности, за които решението на ОВОС е отрицателно и могат да причинят вреди на околната среда и човешкото здраве.
 6. Издава решение за преценка на влиянието върху околната среда на проекти и дейности неподлежащи на задължителна ОВОС.
 7. Провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната реда.

Чл.22 /1/ Превантивното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се осигурява чрез решенията на устройствените планове и инвестиционните проекти и се обосновава с докладите за оценка на въздействието на околната среда.

/2/ Изпълнителят на строителството е длъжен:

 1. Да вземе необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната дървесна и храстова растителност от повреди и наранявания, предписани в проекта.
 2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и на растителността в определения в проекта срок.

Чл.23 Намаляването на корони на дървета в общински озеленени площи или в недвижими имоти на физически или юридически лица се извършва след писмено разрешение на кмета на общината.

Чл.24 Картотекираните дървета и храсти в частни имоти, могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 1. Във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура.
 2. При реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени паркоустройствени проекти.
 3. За изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове.
 4. Във връзка с премахване на последиците от производствени аварии и природни бедствия.

Чл.25 Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

Чл.26 На територията на община Годеч се забранява:

 1. Паленето на стърнища и др.растителност след прибиране на реколтата.
 2. Чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и др.
 3. Паркирането и преминаването на моторни превозни средства през парковете и благоустроените зелени площи.
 4. Газенето по тревата на благоустроените зелени площи, събирането на семена, плодове, резници, брането на билки, тревни растения и други повреди на озеленени площи.

РАЗДЕЛ  VІ

Събиране и съхраняване на излезли от употреба

моторни превозни средства

Чл.27 /1/ Кметът на общината, съгласувано с  РПУ гр.Годеч назначава комисия в състав: служител на РПУ Годеч, сектор “КАТ-Пътна полиция”; инспектор от РПУ Годеч и служител от ОбА отговарящ по транспорта.

/2/ Комисията:

 1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства, поставени в имоти държавна и общинска собственост.
 2. Издирва техните собственици.
 3. Издава предписания /по образец/ за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства, намиращи се в държавни или общински имоти.
 4. Съставя констативни протоколи /по образец/ за техническото състояние на изоставените излезли от употреба моторни превозни средства и констативни актове за неизпълнение на предписанията за преместване.

Чл.28 /1/ Собствениците на излезлите от употреба моторни превозни средства се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.

/2/ В случай, че собственикът на излязлото от употреба моторно превозно средство не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.

/3/ Едновременно с изпращане на предписанието /респ.залепването на стикера/ се съставя протокол за техническото състояние на излязлото от употреба моторно превозно средство.

/4/ В 14-дневен срок от получаване на предписанието /респ. от залепване на стикера/, собственикът е длъжен да премести излязлото от употреба МПС в собствен поземлен имот или в определените от кмета площадки за временно съхраняване.

/5/ При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен акт, съставен от комисията по чл.27, кметът на общината издава заповед за преместване на излязлото от употреба МПС на площадка за временно съхранение. Заповедта се изпълнява от специализиран стопански субект, притежаващ разрешение по чл.37 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда /или чл.37 от ЗУО/

/6/ Приемането на моторното превозно средство се отбелязва от специализираният стопански субект, който ще го съхранява на определената за целта площадка, върху протокола за техническото състояние на МПС и вписване в “Отчетната книга” по реда на чл.25 от ЗУО За приетите излезли от употреба МПС специализираният стопански субект незабавно уведомява сектор “Пътна полиция” на КАТ при РПУ Годеч, както и води прошнурован и заверен от КАТ регистър.

/7/ В 14-дневен срок от приемането на МПС собственикът може да поиска да му бъде върнато, след като заплати направените във връзка с преместването и съхранението разходи. Едва след изтичането на този срок МПС може да бъде предадено за третиране.

Чл.29 При изпълнение на предписанието за преместване на МПС на площадките за временно съхранение, кметът на общината или упълномощено от него лице издава на собственика удостоверение, че МПС е прието за съхранение или третиране.

РАЗДЕЛ  VІІ

Административно-наказателни разпоредби

Чл.30 /1/ За нарушаване разпоредбите на тази Наредба на виновните физически лица се налагат глоби в размер от 100 до 300 лв.

/2/ При повторно нарушение по ал.1 на физическото лице се налага глоба от 300 до 500 лв.

/3/ За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им от контролните органи, могат да се налагат и глоби на място в размер от 10 до 50 лв., като на нарушителите се издава квитанция, съдържаща данни за самоличността на контролния орган и нарушителя, като квитанцията се подписва от двамата.

/4/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, предвидена в ал.3, му се съставя акт, съгласно чл.36 ал.1 от ЗАНН.

/5/ За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, отговарят родителите, настойниците и попечителите.

Чл.31 За нарушаване разпоредбите на тази Наредба едноличните търговци или юридически лица се наказват с имуществена санкция до 500 лв.

Чл.32 Наказва се с глоба до 500 лева длъжностно лице, което:

 1. Издаде разрешение за събиране, съхраняване,транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в нарушение на изискванията на ЗУО.
 2. Не извърши необходимите действия в случаите, когато причинителите на отпадъци са неизвестни.
 3. Не осигури организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, както и на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки.
 4. Не изпълнява задълженията си за организиране на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС на площадките за временно съхраняване.
 5. Допусне изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища.

Чл.33 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.34 Административно-наказателните производства се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 Настоящата Наредба е приета от Общински съвет Годеч на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл.19 от ЗУО с Решение № 38 по Протокол №  4/08.06.2006 година.

§2 Наредбата влиза в сила от 01.07.2006 година.

§3 Организацията по прилагане и контрола за изпълнение на тази Наредба се възлага на Кмета на община Годеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Л.Василев/