НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ по чл.71, ал.1, т.2 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност.

(2) При предоставянето на концесии общинският съвет се ръководи от интересите на общината, грижата за опазване на общинската собственост, околната среда, развитието на икономиката в общината и закрилата на местните и чуждестранните инвестиции.

Чл.2(1) Общинската Концесия включва предоставянето на вещни и други права върху обекти по чл.69 и във връзка с извършване на дейности по чл.70 от ЗОС;

(2) Общинската концесия се предоставя чрез:

1.учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС;

2. даване на разрешение за извършване на дейности по чл.70 от ЗОС;

3. учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС и даване на разрешение за извършване на дейности по чл.70 от ЗОС.

(3) В общината особеното право на ползване по чл.67, ал.1 и чл.69 от ЗОС може да се предостави за следните обекти:

1. водоизточници, включително и минерални води, които се ползват само от населението на общината, заедно с водовземните и довеждащи мрежи и съоръжения;

2.канализационни мрежи и съоръжения;

3. водоеми и прилежащи към тях плажове от общинско значение;

4.инертни и други материали, които се използват за задоволяване на строителните нужди на населението и се добиват по кариерен способ в обеми не по-големи от 10 000 куб.м. годишно;

5. местни пътища - общинска собственост;

6. общински гори.

(4) Концесията за обектите по ал.З може да включва прилежащата инфраструктура и принадлежностите.

(5) Разрешения по чл.67, ал.1 и чл.70 от ЗОС могат да се дават за следните дейности:

1.водоснабдяване и канализация;

2.използване на мрежи и съоръжения на транспортната  инфраструктура и  транспортното обслужване на населението;

3.търговска дейност, осъществявана върху имоти, публична общинска собственост.

(6) Редът за предоставяне на концесия по чл.71, ал.1 от ЗОС обхваща:

1. решение  на общинския съвет за предоставяне  на концесия,   взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

2. провеждане на конкурс или търг, съгласно настоящата наредба, освен когато с решението по т.1 концесионерът е определен без търг или конкурс в установени със закон случаи;

3. сключване на договор за концесия от кмета на общината.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА КОНЦЕСИЯ

Чл.3.(1) Мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия до общинския съвет може да прави кмета.

 1. Общинският съвет може по собствена инициатива да започне процедура по предоставяне на концесия.
 2. При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесионеране, предложението по ал.1 и ал.2 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесия на това
  дружество в срок три месеца от предложението.

Чл.4.Отказът на общинския съвет за откриване на процедура по предоставяне на концесия не подлежи на обжалване.

Чл.5.(1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

 1. предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесия;

2. финансов и икономически анализ на концесията;

 1. социален анализ на концесията;

4. екологичен анализ на концесията;

5. правен анализ на концесията;

6. други анализи съобразно предмета и характера на концесията.

(2) Финансовият и икономически анализ съдържа:

1. оценка на очакваните приходи и разходи във връзка с концесията;

2.технологичните възможности за осъществяването й;

3.  необходимите инвестиции;

4.  влиянието й върху инфраструктурата и отраслите на икономиката;

5.  предварителни оценки на концесионното възнаграждение;

6. видът, размера и начина на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.

(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.

(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

(5) Правният анализ съдържа:

 1. оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения;
 2. оценка на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.

(6) Други анализи се правят, Когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69 и на дейностите по чл.70 от ЗОС, невключени в анализите по ал.2 - 5.

Чл.6.(1) В случаите, когато разпоредбите на специални закони изискват това, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

(2)На базата на изразените становища от икономическата комисия,  от общинската администрация или на специализираните държавни органи, вносителят на предложението може да направи изменения в него.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.7.(1) Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия се приема от общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

(2) С решението по ал.1 се определят:

1.предметът на концесията;

2.срокът на концесията;

3.начинът на определяне на концесионера - чрез търг или конкурс или определеният без конкурс или търг концесионер;

4. видът, размера и начина на плащане на депозита за участие в търга или конкурса;

5.основните права и задължения по концесията;

6.началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и задължителните подобрения;

7.видът и размера на  гаранциите за изпълнение на   задълженията   по договора за концесията;

8.видът, размера и начина на изпълнение на  задължението за
концесионното възнаграждение по договора за концесията;

9.изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

10. други изисквания, свързани с характера на концесията.

(3)  С решението се възлага на кмета на общината да организира и проведе търга или конкурса.

(4) Решението по ал.1 се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един всекидневник.

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл.8.(1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс.

 1. В търга или конкурса могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци.

(3)  Начинът за избор на концесионера се определя от общинския съвет в решението по чл.7.

(4)  Кметът  на общината определя вида на търга /с тайно  или явно наддаване/ или на конкурса /присъствен или неприсъствен|/.

Чл.9.(1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(2) Търг се организира, когато концесионера се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

Чл.10.(1) Кметът на общината в седемдневен срок от обнародването на решението на общинския съвет в "Държавен вестник" назначава комисия за провеждането на търга или конкурса.

(2)  Членовете на комисията подписват декларация, че ще опазват тайната на предоставената им информация по търга или конкурса.

(3)  Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от обшия брой на членовете й.

Чл.11.(1) Председателят на Комисията обнародва в "Държавен вестник" съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.7, ал.1.

(2) Съобщението по ал.1 съдържа: датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга и срока за подаване на заявленията.

 1. Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и   определя цената им.
 2. Конкурсът или търга се провеждат най-рано в тримесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл.7, ал.1.

Чл.12.(1) Заявлението за участие в търга или конкурса е писмено.

(2)     Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за регистрацията на участника като търговец; 2.извлечение от годишните счетоводни отчети за последните

три години;

 1. квитанция за закупени тръжни или конкурсни книжа и документ за внесен депозит за участие;
 2. декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.

(3)     Ако документите по ал.2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава седемдневен срок за отстраняване на нередовностите.

Чл.1З.(1) При провеждането на търг е необходимо и представянето на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз основа на предвидените в решението по чл.7, ал. 1 условия.

 1. Комисията не допуска до участие кандидат, чиито комплексен план не отговаря на изискванията по ал.1.
 2. При сключване на договора за концесия кандидатите за участие са обвързани от съдържанието на представения комплексен план по ал. 1.

Чл.14. Комисията се произнася с писмено решение за допускането до участие в търга или конкурса.

Чл.15.(1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат:

 1. описание на обекта или дейността - предмет на концесията;
 2. предвиждания размер на инвестицията на концесионера;

3.информация за финансовите, икономическите,      технологичните, екологичните  и  други  параметри на обекта  или   на   дейността  -  предмет на концесията;

4.правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността;

5.  договор за опазване поверителността на информацията,   включена в конкурсните или тръжните книжа;

6. банкови и други гаранции.

(2)  Договорът   за   поверителност   на  информацията  се сключва между председателят на комисията и всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа и съдържа:

1.  описание  на информацията, представляваща служебна или   търговска тайна във връзка с концесията;

 1. декларация на кандидата да не предоставя тази информация на трети лица в определен срок;
 2. отговорност при неизпълнението на това задължение, която  включва размерът на претърпените вреди, неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса или търга.

(3)  Договорът  за поверителност на информацията се подписва   преди предоставянето на  другите тръжни книжа,

Чл.16.(1) Председателят на комисията в седемдневен срок от назначаването й я свиква на заседание, на което комисията:

 1. определя условията и реда за провеждане на търга или конкурса;
 2. определя датата, мястото и часа на провеждане на търга или

конкурса;

3.  определя  тръжните или конкурсни  книжа,  цената им и  сроковете за закупуването им;

 1. преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението им;
  1. подготвя съобщението  по чл.11 ал.1.

(2) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на търга или конкурса чрез медиите.

(3)  Комисията  се  подпомага от определени от нейния   председател служители от общинската администрация.

Чл.17.(1) Комисията се произнася с писмено решение за допускането на участниците до конкурс в седемдневен срок от изтичането на срока по чл.12, ал.3.

(2)  Комисията допуска до конкурс  всички  лица, предоставили   редовни документи.

(3) Решението на комисията по ал.1 може да са обжалва в седем дневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината, който   взема   окончателното решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.18.(1) Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена, на депозита за участие и подписване на договора за поверителност на информацията.

(2) Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.

(3) В определения  от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си по чл.12, ал.1.

(4) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в определения срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, дата и час на постъпването им, вписва ги в специален регистър по реда
на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния    му номер за участие в конкурса.

(5) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат.

(6) Предложения, представени след определения срок не се приемат.
Чл.19. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.

Чл.20.(1) При присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

(2)  В деня на конкурса, по реда на подаване на заявленията, кандидатите представят устно пред комисията своите предложения.

(3)  Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

Чл.21.(1) При неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.

(2) Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по предложенията.

Чл.22. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса и да не дават изявления пред медиите преди обнародването в "Държавен вестник" на решението на общинския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник.

ТЪРГ

Чл.23.(1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търг в седемдневен срок от изтичането на срока по чл.12, ал.3.

(2)  Комисията допуска  до търг всички лица, предоставили    редовни документи в съответствие с чл.12, ал1 и 2 и комплексен план за осъществяването на свързаната с концесията дейност.

(3) Кандидатите за участие в търга не могат  да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани със съдържанието му при сключване на концесионния договор.

(4) Комисията преценява редовността на документите по чл.12, ал.1 и 2 и комплексния план с оглед на съответствието му с   предвидените условия в решението на общинския съвет по чл.7.

(5) Решението на комисията по ал.1 може да са обжалва в седем дневен срок от съобщаването му пред кмета на  общината, който   взема   окончателното решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.24.(1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно концесионното възнаграждение.

(2)  Комисията организира събирането на пликовете като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.

(3)  След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.

(4)  Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения  относно концесионното  възнаграждение   и прилага представените комплексни планове по чл.13, ал.1.

Чл.25.(1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.

(2)  Участниците лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.

(3)  Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение.

Чл.26.(1) След приключване на конкурса или търга председателят на комисията в 14-дневен срок представя в общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение.

(2)  Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията и се прилагат мотиви, както и комплексния план на всеки участник в
конкурса.

(3)  Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват.

ГЛАВА  ПЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл.27.(1) Общинският съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса или търга участник.

(2) В решението се упълномощава Кмета на общината да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от общинския съвет условия.

Чл.28.(1) Общинския съвет може да прецени, че няма спечелил конкурса или търга участник, и приема решение за това.

(2) В този случай съвета може:

1.да обяви нов търг или конкурс при спазване на сроковете по чл.11.

2. да приключи процедурата по предоставяне на концесията без определяне на спечелил конкурса или търга участник.

Чл.29.(1) В решенията по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 общинския съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие.

(2)  Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса

(3)  При сключването на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържания депозит се прихваща от     концесионното възнаграждение.

Чл.З0.(1) Решенията на общинския съвет по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 се обнародват в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обнародването им.

(2) Обжалването на решението в случаите на чл.27, ал.1 спира неговото изпълнение.

ГЛАВА    ШЕСТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.31.(1) Договорът за концесия се сключва от кмета на общината със спечелилия участник в 30-дневен срок от влизане в сила на решението на общинския съвет по чл.27, ал.1.

(2) Страните по договора за концесия договарят конкретните права и задължения въз основа на определеното 8 чл.25 от 1ШЗОС. съдържание на договора и решението на общинския съвет по чл.7 и чл.27.

Чл.32.(1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждането на нов търг или конкурс за същата концесия:

1. при не постигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;

2. при отказ на спечелилия търга/конкурса и при нарушаване на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.

(2) В случаите по ал.1, т.1 общинския съвет в решението си постановява освобождаването на депозита на участника, а в случаите по ал.1, т.2 - съответно задържането на депозита на участника.

Чл.33.(1) В случаите по чл.32, ал.1 общинския съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или друг участник в конкурса, като се прилагат съответно чл.30 и 31.

Чл.34. В случаите по чл.32, ал.1 общинския съвет може да измени решението по чл.7, ал.1, като следва процедурата по чл.11.

Чл.35.(1) Договорът за концесия се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията и един за съответната нотариална служба.

(2) Договорът подлежи на вписване в нотариалната служба.

(3) За вписването се събират такси в размер определен от Министерски съвет.

(4) Заверено копие от договора се предава в служба "Общински имоти" за отметки по актове за общинската  собственост.

Чл.36.(1) Договорът влиза в сила от момента на подписването му.

(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизане в сила на Концесионния договор.

ГЛАВА СЕДМА

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.37.(1) Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.

Чл.38.(1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета.

(2) В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:

1.   Общинският  съвет  чрез компетентните органи да    предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;

2. изменение на концесионния договор.

(2) В случаите по ал.2 страните по договора могат да спрат за определено време действието на договора.

Чл.39.(1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат:

 1. да изменят договора;
 2. да го прекратят по взаимно съгласие;

З.да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл.40.(1) В случаите по чл.38, ал.1 и чл.39, ал.1, т.1 страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в нотариалната служба.

(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл.7, общинския съвет приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл.41.(1) Действието на договора за концесия може да бъде спряно при:

1.при възникване на обстоятелства по чл.39;

2. в случаите по чл.38 , ал.1;

3.смърт или прекратяване на юридическото лице концесионер до вземане на решение на общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.

(2) При спиране на договора без вина на страните не се дължи обезщетение, освен ако е уговорено друго в договора.

Чл.42.(1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл.39 и по чл.26, ал.1 от ППЗОС.

(2)  При прекратяване без вина, на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

(3)  Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2.

Чл.43.Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от кмета на общината.

ГЛАВА   ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ

И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл.44.Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

Чл.45. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.46. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат средства във връзка с изплащане на обезщетения в полза на трети лица или в полза на концесионера в случаите по чл.41, ал.2 и чл.42, ал.2.

Чл.47.Кметът на общината осъществява контрол по набирането и разходването на средствата по концесията.

ГЛАВА ДЕВЕТА

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

Чл.48.(1) В общината в отдел "Стопански дейности" се създава регистър за концесиите.

(2) Регистърът за концесии и досиетата към него са предназначени за служебно ползване от държавни и местни органи.

Чл.49.(1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината.

(2)  Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за обекти по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС.

 1. В регистъра се вписват:
 2. поредният номер и партидата на вписване;

2. номерът и датата на решението на общинския съвет за концесията;

 1. предметът на концесията;

4. срокът на концесията;

 1. началният срок за осъществяване на концесията;

6. наименованието, седалището, адресът на управление, на концесионера;

 1. забележки по вписаните обстоятелства;
 2. датата на вписването и подпис на длъжностното лице.

(4)  В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

Чл.50.(1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

 1. Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.
  1. Досиетата съдържат:
  2. копия от предложението по чл.3 и от решенията на общинския съвет по чл.7, ал.1 и чл.27, ал.1.

2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него;

3.заверени копия от представените документи във връзка с вписването.

 1. Цялата  документация  свързана с предоставянето на   концесия   и   с контрола върху изпълнението на концесионните договори, се съхранява в отдел "Стопански дейности".
 2. Досието се съхранява в целия срок на концесията и  10 години след изтичането му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&.1. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината.

&2. Наредбата се приема на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС.

Наредбата е приета с Решение № 19 по Протокол № 3/01.04.1999 г. на общинския съвет на община Годеч

По точка 4 от дневния ред:

П. Милушев: Предложи проект на решение за приемане на предложените от Кмета на общината промени в Наредбата, със следните промени:

На основание чл. 22, ал.1, от ЗМСМА ОбС с 11 гласа "за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 23

Поради настъпили изменения на чл.67, 68, 69, 70, 71, 72и 73 от Закона за общинската собственост / Д.В. бр. 96 /99 / Общински съвет Годеч приема промени и допълнения в Глава втора, Раздел III от "Наредба за предоставяне на общински концесии", както следва:

Чл.7.(2)....

1.....

2.....

3. / изм./ Начинът на определяне на концесионера - чрез търг или конкурс или определеният без конкурс или търг концесионер.

4....

10..