П Р О Т О К О Л

Днес, 23.02.2017 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч, в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП

и

Членове: 1. Емилия Николова-ст. експерт „Екология” в дирекция ТУЕП

                2. Георги Стефанов-ст. екперт „Системен администратор” в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл.37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Вижте пълния текст ТУК

===========================================================================================================