Съобщения-Общинска администрация

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg


ЗАПОВЕД  № 210
гр. Годеч, 26.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Н А Р Е Ж Д А М:
 I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч в срок до 30.11.2021 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.    Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.    Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление, да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
 V.    Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.    Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.    Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктирачленовете си за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.    Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.    Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч.
     При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
    Копие от заповедта да се връчи на определените лица за сведение и изпълнение, да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и дасе постави на информационни табла. 
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /п/
Съгласно Заповед № 99 от 05.03.2021 г.
=================================================

ЗАПОВЕД  № 288
гр. Годеч, 23.07.2021 год.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, моя Заповед № 282/20.07.2021 г. за въвеждане в изпълнение Общинския план за защита при бедствия – Приложение №3 „План за защита от наводнения”, считано от 8.00 часа на 20.07.2021 г. и поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание и нормализиране на обстановката
Н А Р Е Ж Д А М:
ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНО БЕДСВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, с моя Заповед № 282/20.07.2021 г., считано от 07.00 часа на 23.07.2021 година.
Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, съгласно Заповед № 297 от 31.07.2019 г. за сведение.
Настоящата Заповед да се разгласи чрез сайта на Община Годеч и средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 51, ал. 4 от Закона за защита при бедствия.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ          /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
======================================================

 

     Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в кв. 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119,129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116.
    Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.61 от 23.07.2021  ТУК:
===========================================================

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
   Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

=================================================

З А П О В Е Д  № 278
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-В-85 от 21.05.2021 г. в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.41 -1 Равна - Падина - нива  4 818 кв.м.
идентификатор - 61100.7.42 - Равна - Падина - ливада 4 669 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договор за отдаване под наем на земеделска земя от 30.06.2020 г. г-н Валентин Маринов Стоянов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, кв. ,,ХХХХХХХХ” № ХХ.
...   ...   ...

Вижте Заповед №278 ТУК:
=====================================================

 

З А П О В Е Д № 277
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-А-78 от 25.05.2021 г.  в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.34 - Равна - Падине - нива  2 000 кв. м. 
идентификатор - 61100.7.46 - Равна - Падине - нива  2 325 кв.м.
идентификатор - 61100.3.141 - Равна - Ридо - нива  1 108 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договори за отдаване под наем на земеделска земя г-н Андрей Петров Аспарухов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ул. ,,ХХХХХ” № Х.
...   ...   ...

Вижте Заповед №277 ТУК:
=====================================================