Съобщения-Общинска администрация

Обявява -- процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата -- 16042024

ОБЩИНА ГОДЕЧ ОБЯВЯВА
Процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата,
консултативен орган към председателя на държавната агенция за закрила на детето

      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
    Прилагането на Процедура за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.
    Съставът на Съвета на децата се формира от двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти на деца от уязвими групи и 1 квота на представител на децата, получили международна закрила в Република България.
За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само по едно от четири направления, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умения за участие в дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Умения да мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
• Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания
- детето да е получило международна закрила;
- детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
    Всяко дете попълва формуляр за кандидатстване, в който отбелязва по кое направление кандидатства и може да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. Представя се и кратко мотивационно писмо, като и протокол или друг документ доказващ номинацията, ако кандидатурата е по направления а), б) или в). Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на Община Годеч.

Документи за кандидатстване за представител в Съвета на децата могат да се представят до 24 май 2024 г.:
• на хартия в общинска администрация, Център за административно обслужване в Община Годеч, гише „Деловодство”;
 на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на сайта на Община Годеч - https:// godech.bg

Документи за изтегляне:
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване
=======================================

Обявление за преброители на безстопанствени кучета на територията на община Годеч -- 10042024

      В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с уведомление на Заместник-министъра на земеделието и храните, публикувано на 12.01.2024 г. на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните, Община Годеч набира преброители, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
      Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода април-юни 2024 г.
Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.
2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 19.04.2024 г.

Начин на подаване на документите:
1. В деловодството на Община Годеч.
2. На официалната електронна поща на Община Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация може да се обърнете към Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, тел.: 072998051.
==================================

Обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума -- 05042024

Извадка от Неофициален раздел бр.30 от 05.04.2024 г. на ДВ

      440. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: 83466.20.15, 83466.20.17, 83466.6.237, 83466.22.12, 83466.6.44, 83466.23.16, 83466.6.157. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

2467
=================================

ЗАПОВЕД № РД-87 -- относно СПИРАНЕ и ПАРКИРАНЕ на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий”, във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д   РД-87
гр. Годеч, 11.03.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД на обект: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 9 – улица „Отец Паисий” – о.т. 347-363”

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий” в град Годеч, за времето от 12.03.2024 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
II. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
IV. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
      Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
     Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================

ЗАПОВЕД № РД-63 -- Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч

Вижте Списък-приложение -- ТУК

З А П О В Е Д
№ РД-63

гр. Годеч, 21.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от инж. Антон Колдов, директор на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53.00-03 от 29.01.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

     I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списъка, неразделна част от настоящата заповед.
      II. Срок за изпълнение: до 31.12.2024 г.
   III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Годеч и поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места.
   IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници и директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч за сведение и изпълнение. На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за горите настоящата заповед да се предостави на Регионална дирекция по горите – София и Регионална инспекция по околната среда и водите – София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================

 

Обявява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57

Извадка от Неофициален раздел на Държавен Вестник - бр.9 от 30.01.2024 г

    94. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 22 по протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о. т. № 193 – 195 и с о. т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о. т. № 195 – 195а (нова) и с о. т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и № VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

865

======================================================