ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общинска администрация

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

    Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Община Годеч кани политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Годеч.
 Консултациите ще се проведат на 19.08.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
  Съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в)  пълномощно от лицата, представляващи съответната партията или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).
 Изискванията към членовете на Общинската избирателна комисия, които следва да  спазвате в предложенията си за съставите на ОИК, са подробно изложени в Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.
Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

 Приложения:  --  ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК:  --
1. Примерен образец за предложение за състав на ОИК;
2. Декларация -  Приложение № 1 към Решение 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК;
3. Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК


С уважение,   /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изготвил:  /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч

ЗАПОВЕД №309 / 12,08,2019 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Указ №163 от 10,07,2019г. на Президента на Република България ...                                                              

Вижте ТУК:
============================================

Заповед №256 -- Вижте ТУК:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ОТНОСНО: Получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 година на Областния управител на Софийска област, писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите и писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    В двадесет километровата зона на индустриалната свинеферма в село Петърч, е необходимо да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”. Зоната включва следните населени места от територията на община Годеч: град Годеч, село Шума, село Туден, село Мургаш и село Каленовци, съгласно писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област.
Срокът за изпълнението на доброволното клане на животни от стопаните им е 02.08.2019 г. След изтичането на гореописания срок ще се пристъпи към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Уведомявамe собствениците на свине от обекти тип „заден двор”, че добитото месо от собствени животни  може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий.
Приложение:
1. Копия от Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област;
2. Копие на писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите;
3. Копие от писмо изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област
=================================================.

 

             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.2

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.3

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КРУМ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.4

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР АСПАРУХОВ КАЗАКОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.6

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН МИЛУШЕВ КЕНОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.415

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ВАСА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.416

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.424

           Уведомяваме Ви, че в горепосочените имоти са констатирани повреди от биотичен характер – съхнене на иглолистния дървостой от бял бор, вследствие на нападение от корояд. Във връзка с гореизложеното е необходимо да предприемете мерки за предотвратяване и ограничаване на нападенията от болести и вредители съгласно чл. 34 и чл. 35 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.Необходимо е да подадете в Регионална дирекция по горите – София заявление със сведение по образец. Образецът на сведението е приложен към настоящото съобщение.

Вижте ТУК:

==========================