Съобщения-Общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени и устни предложения по Проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  2022г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   Община Годеч уведомява всички граждани, че на 14.02.2022г. от 13.30 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г.

Свалете Програмата от ТУК:

===============================================

С П Р А В К А
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО:  одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2022 г.

     На основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административно – процесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Годеч за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 26.11.2021 година.
     В рамките на регламентирания по чл. 69, ал. 2 от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 30 дни, а именно до 29.12.2021 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.


Надя Тодорова
Директор Дирекция СДОКМДТ

==============================================================

ЗАПОВЕД № 552
гр. Годеч, 17.12.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годечот 15.12.2021 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Отменям моя заповед № 399 от 18.10.2021 г., считано от 17.12.2021 г.
II.Общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Годеч да възстанови дейността си при стриктно спазване на противоепидемичните мерки въведени със Заповеди на Министъра на здравеопазването.
III.Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч – www.godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинската администрация.
IV.С настоящата заповед да се запознае Началника на РУ на МВР - гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Контролпо изпълнението на настоящата Заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекцияСДОКМДТ.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ         /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

====================================================

ЗАПОВЕД  № 551
гр. Годеч, 17.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-16/30.08.2021 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 129 от Протокол № 12/16.12.2021 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:

 I. Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, ЕИК: 122036911, със седалище и адрес на управление: град Годеч, община Годеч, ул. „Нишава“ № 17, да извършва превозите по автобусните линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 20.12.2021 г. до 31.03.2022 г. по следните линии:

Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.          07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:15 ч. Годеч – София – 50 км.          10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.          12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.          17:00 ч. София – Годеч – 50 км. 
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.          19:30 ч. София – Годеч – 50 км.

Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.

* Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, одобрени от Общински съвет – Годеч, съгласно Решение № 129 от Протокол № 12/16.12.2021 г. са описани в Приложение № 1,което е неразделна част от настоящата заповед.
II. Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч – www.godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинската администрация.
III. Настоящата заповед да бъде връчена за изпълнение на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================================

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

      В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване План-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2022 година.
     С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящият проект на План-сметка за 2022 г., съгласно Приложение №5 и Приложения №1, №2, №3 и №4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството, в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл.“Свобода“ №1 или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложени документи:
Докладна записка
План-сметка /Приложение №5/
Промили за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение №4/
Промили за определяне на такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица / Приложение №3/
Промили за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица / Приложение №2/
Промили за определяне на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица / Приложение №1/
Проект за решение
==================================================

     Община Годеч спешно търси превозвач за сключване на договор за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по републиканска и общинска транспортна схема. Срока на договора е от 20.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съгласно Заповед № ТР-16/30.08.2021 г. издадена от г-н Радослав Стойчев - Областен управител на Софийска област, на основание чл. 5 пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превози с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета на Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз.

Телефон за контакт: 07292 2300 и 0894694249.

========================================================