Съобщения-Общинска администрация

     Община Годеч в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 18.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
     „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
   • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
   • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
     С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3 - ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2021 г. в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, стая 104 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Образци на документи за изтегляне:
Декларация от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 
За допълнителна информация тел. 07292/2252 – Дирекция „Социални дейности, образование,култура,местни данъци и такси“ в Община Годеч.
==================================================

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 г., което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 13.00 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
     Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки за сигурност, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на етапи, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на Община Годеч.
    Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13.00 часа на 25.01.2020 г.
Приложени документи:
1. Доклад за приемане на бюджет 2021
2. Приходи 2021
3. Разходи 2021
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021г
6. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - РАЗХОДИ

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================

СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с извършване на проверки по отношение спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва:

Вижте ТУК:

======================================================

С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2021 г.
 
    На основание чл. 66 и чл. 69, ал.1, т. 1 от Административно – процесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Годеч за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 27.11.2020 година.
     В рамките на регламентирания по чл. 69, ал. 2 от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 30 дни, а именно до 27.12.2020 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.

Надя Тодорова
Директор Дирекция СДОКМДТ

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
,,АЛЕКС Н ТРЕЙД” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект”, в поземлен имот с идентификатор 15309.25.117, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=============================================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

,,ДРАГ – 8001” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект  - ,,Кравеферма за свободно, групово отглеждане на 170 броя крави за месо”, в поземлен имот с идентификатор 15309.19.1, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приложение:   Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=================================================================