Съобщения-Общинска администрация

П Р Е Д  Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

      ОТНОСНО:    Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 г.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

      В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2023 г. ... 
... ... ...
     С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2023 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. ... ... ...

Вижте
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте
Приложение 5 -- ТУК:
Вижте
Проект за решение -- ТУК:

========================================================

       Община Годеч напомня на всички юридически лица и граждани, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че до 28 ноември 2022 г. могат да предприемат действия по регистрацията им в Басейнова дирекция ,,Дунавски район”, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).
       На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на    § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, по удобен за заявителя начин:
1. Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
2. Чрез Система за сигурно електронно връчване.
3. Лично, на гише за административно обслужване на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.
4. Чрез Община Годеч, която на всеки четиринадесет дни предоставя на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” постъпилите в този период заявления.

       Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1. 
Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя.
Допълнителна информация относно регистрацията на водовземни съоръжения, може да получите от:
 Следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/;
 Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч на тел.: 072998051.
===================================================

 

З А П О В Е Д   № РД-373
        гр. Годеч, 05.10.2022 г.       

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч
О П Р Е Д Е Л Я М:
... ... ...

Вижте ТУК:
=========================================

Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 14.10.2022 г. на ДВ 

       91. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 77 от протокол № 10 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Шума, община Годеч, в кв. 3 и 3а (нов), както следва: премахва се УПИ X – административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин; създава се нова улица с о.т. № 4а, 4б, 15в, 15б, 15а (нови); квартал № 3 се разделя на два нови кв. с № 3 и № 3а; в кв. 3 се изменя регулацията на УПИ с № XI-49 и XII-50, 52; в кв. 3а се образуват нови УПИ I – за магазин, и II – за обществено обслужване.
             Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
6496

Дата на публикуване в Държавен вестник""  14.10.2022 г.

========================================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.81 от 11.10.2022 г. на ДВ

      49. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 70 по протокол № 9 от 4.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 25 и 27, както следва: прекъсва се улица между о.т. № 121 и 119а (нова), като се обособяват две задънени улици с о.т. № 122-121 и с о.т. № 119-119а; квартали с № 25 и 27 се обединяват в нов квартал № 25; премахват се УПИ с № I-23, II-23 и III-23; образуват се нови УПИ с № XXVII-23, XXVIII-23 и XXIX-23; изменя се регулацията на УПИ с № XI-23 и XII-23.
      Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
6275

Дата на публикуване в Държавен вестник""  11.10.2022 г.

==================================================================================: 

ЗАПОВЕД  № РД-369
гр. Годеч,  30.09.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-11/31.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 82 от Протокол № 11/29.09.2022 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:
     Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, ЕИК 122036911, със седалище и адрес на управление: град Годеч, община Годеч, ул. „Нишава“ № 17, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2022 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2023 г.  по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.             07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:00 ч. Годеч – София – 50 км.            10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.             12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.             17:00 ч. София – Годеч – 50 км. 
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.             19:30 ч. София – Годеч – 50 км.

Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.
... ... ...

Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема --  Вижте ТУК:
--------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД  № РД-369 --- ВижтеТУК:
Приложение 1 --- ВижтеТУК:
===================================================================