З А П О В Е Д № 149

гр. Годеч, 27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило писмо на директора на ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч” с входящ № 53-00-06/14.02.2017 г., относно извършено залесяване през 2016 г. и извършена почвоподготовка през есента на 2016 г., с цел залесяване през 2017 г. в горски територии – държавна собственост

З А Б Р А Н Я В А М   :

Пашата на селскостопански животни в следните отдели и подотдели горски територии, както следва:

 1. Землище с. Гинци – отдел 56, подотдел ,,т, ,,ф1”, ,,п1

 2. Землище с. Шума - отдел 147, подотдел ,,12

 3. Землище с. Бракьовци - отдел 42, подотдел ,,н

 4. Землище гр. Годеч - отдел 128, подотдел ,,т”, ,,у

                                         - отдел 129, подотдел ,,м

                                         - отдел 138, подотдел ,,б

                                         - отдел 140, подотдел ,,г”, ,,д”, ,,к

                                         - отдел 142, подотдел ,,а1

                                        - отдел 144, подотдел ,,х

 5. Землище с. Туден   - отдел 96, подотдел ,,т1

 6. Землище с. Букоровци - отдел 170, подотдел ,,ф”, ,,у

Настоящата заповед да се публикува на официалния сайт на община Годеч, да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места в срок до 01.03.2017 г.

Настоящата заповед да бъде представена в Регионална дирекция по горите – София в срок до 10.03.2017 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете, кметските наместници и длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.

Радослав Асенов,

Кмет на Община Годеч

========================================================================================