З А П О В Е Д № 161/01.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 23.02.2017 г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изменям едностранно долуописания договор за наем на пасища, мери и ливади, сключен между Община Годеч и наемателя Христо Борисов Димитров.

Вижте пълния текст ТУК:

======================================================================================================