ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от Борислав Кирилов Борисов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А: 

В периода от 06 юни 2019 г. до 08 юни 2019 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарат ,,КРЮ-4” при доза 120 мг/дка. Подлежащи на третиране терени: масив № 17 с площ 28 дка в местност ,,Кавасилица”, в землището на гр. Годеч.    Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
===============================================