С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на чл.4, ал.1, ал.2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

    Община Годеч уведомява всички граждани, че на 28.01.2020г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2020-2023 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2020 г.

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2020 – 2023 г.

27.12.2019 год.
К м е т : Радослав Асенов

========================================