През 2020 година стартира национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.
Тя е насочена към хора, които са:
 с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване и не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в РБългария (нямат решение на ТЕЛК).
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
 са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението;
 живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
За да могат да бъдат включени в Програмата, хората, нуждаещи се от помощ трябва  да отговарят и на следните условия: месечният доход на член от семейството (до 375 лв.за предходен месец), да не са регистрирани като ЕТ или собственици на капитала на търговско дружество, да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, да не са прехвърляли чрез договор за дарение или чрез заплащане през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях, да не са включени в механизма лична помощ, да не ползват целодневно подобни дейности по друга програма.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават заявление-декларация по образец в деловодството на общината от 25.02.2020 г. (краен срок още няма уточнен – до първата половина на м.март).  Броят на включените в програмата ще зависи от отпуснатите финансови средства за 2020 година.
           На одобрените ползватели на услугата ще бъдат назначени домашни помощници (максимум за 4 часа дневно). Домашните помощници могат да бъдат безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда. Работодатели по Програмата са Общинските администрации.
Заявление-Декларация --- изтеглете от  ТУК:

             За повече информация: на място или по телефон на: Дирекция „Бюро по труда” Своге, Дирекция „Социално подпомагане” Своге- Изнесено работно място- Годеч, Общинска администрация – стая 104- Надя Тодорова.
============================================================