Извадка от  Неофициален раздел, бр.29 от 27.03.2020г. на ДВ    

      Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 26 от протокол № 2 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. № 9, 10, 12, 13 и 36. Създава се нова улица с о.т. № 8, 154, 153, 152, 151 и 11. Създава се нова улица с о.т. № 150 и 151. Създава се нова задънена улица с о.т. № 152 и 12. Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59, 60 в квартал 3. Обединяват се квартали с № 2 и 3, като се премахва квартал 3. Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23 и XIV-59, 60 в квартал 2. Образуват се нови УПИ с № XII-24, 25, XIII-57, 58, XV-13, 14, 15 и XVI-12 в квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4. Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.
       Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината.
       На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.

===================================================================================