ЗАПОВЕД  № 288
гр. Годеч, 23.07.2021 год.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, моя Заповед № 282/20.07.2021 г. за въвеждане в изпълнение Общинския план за защита при бедствия – Приложение №3 „План за защита от наводнения”, считано от 8.00 часа на 20.07.2021 г. и поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание и нормализиране на обстановката
Н А Р Е Ж Д А М:
ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНО БЕДСВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, с моя Заповед № 282/20.07.2021 г., считано от 07.00 часа на 23.07.2021 година.
Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, съгласно Заповед № 297 от 31.07.2019 г. за сведение.
Настоящата Заповед да се разгласи чрез сайта на Община Годеч и средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 51, ал. 4 от Закона за защита при бедствия.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ          /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
======================================================