ОБЯВА -- търсим превозвач за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по републиканска и общинска транспортна схема

     Община Годеч спешно търси превозвач за сключване на договор за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по републиканска и общинска транспортна схема. Срока на договора е от 20.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съгласно Заповед № ТР-16/30.08.2021 г. издадена от г-н Радослав Стойчев - Областен управител на Софийска област, на основание чл. 5 пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превози с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета на Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз.

Телефон за контакт: 07292 2300 и 0894694249.

========================================================