ЗАПОВЕД  № 551
гр. Годеч, 17.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-16/30.08.2021 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 129 от Протокол № 12/16.12.2021 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:

 I. Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, ЕИК: 122036911, със седалище и адрес на управление: град Годеч, община Годеч, ул. „Нишава“ № 17, да извършва превозите по автобусните линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 20.12.2021 г. до 31.03.2022 г. по следните линии:

Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.          07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:15 ч. Годеч – София – 50 км.          10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.          12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.          17:00 ч. София – Годеч – 50 км. 
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.          19:30 ч. София – Годеч – 50 км.

Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.

* Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, одобрени от Общински съвет – Годеч, съгласно Решение № 129 от Протокол № 12/16.12.2021 г. са описани в Приложение № 1,което е неразделна част от настоящата заповед.
II. Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч – www.godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинската администрация.
III. Настоящата заповед да бъде връчена за изпълнение на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================================