3.   Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, Софийска област, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ с № XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ с № XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3571          Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ
==============================================================