Извадка от Неофициален раздел бр.57 от 22.07.2022 г. на ДВ

        837. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о.т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.
4362

===========================================================