Обява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - одобрен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, в кв. 17 и 18 - 28092022

Извадка от Неофициален раздел бр.76 от 23.09.2022 г. на ДВ

81. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 76 по протокол № 10 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област. 
6058

Дата на публикуване:  28.09.2022 г.

==============================================================