С Ъ О Б Щ Е Н И Е -- констатирано огнище на Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Софийска област -- 17022023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с констатирано огнище на Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Софийска област и проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч на 15.02.2023 г. е необходимо:
1. Стопаните отглеждащи птици в личните дворове стриктно да спазват и подобрят мерките за биосигурност:
1.1. Да не пускат извън дворовете си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.
1.2. Да отглеждат разделно в дворовете си водоплаващите от другите видове птици.
1.3. При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и др.).
1.4. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
1.5. При поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици е необходимо незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар, кметския наместник на населеното място или еколога на Община Годеч.
1.6. Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
2. Собствениците на птицевъдни ферми да спазват стриктно общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:
2.1. Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства.
2.2. Забрана за влизане на външни лица.
2.3. Ползване на ,,мокри” филтри от персонала пряко зает в производствения процес.
2.4. Ползване на лични предпазни средства от персонала.
2.5. Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици.
2.6. Водене на регистър на всички работници пряко заети в производствения процес.
2.7. При констатация на завишена заболяваемост или смъртност незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или Областна дирекция по безопасност на храните – София област.

======================================