СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза ...

С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

       ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч

       На основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът за Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 13.02.2023 година.
       В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 14 дни, а именно до 27.02.2023 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.


Цветомира Сергиева
Директор Дирекция АОФСД

====================================================