С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На 27.02.2023 г. Община Годеч обяви в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - (ЦАИС ЕОП) - Процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Годеч, съгласно утвърдени маршрутни разписания“.
Допълнителна информация относно детайлите на поръчката може да откриете на следния линк - https://app.eop.bg/today/274341.

==========================================