Програма „Развитие на човешките ресурси“ - представяне на Проект BG05SFPR002-2.001-0178-С01 „Грижа в дома в Община Годеч“ -- 06032023

      Основната цел на настоящия проект е създаване на условия за независим и достоен живот на хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
    Същността на услугата се изразява в индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.
Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор: BG05SFPR002-2.001-0178-C01
Обща стойност на проекта: 291 218,57 лв. (100% БФП)
Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.05.2024 г. (13 месеца)

Вижте подробно описание ТУК:

================================