Заповед № РД-367 -- временна организация на движението, във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажни работи -- 24092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-367
Гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа: улица Улица „Александър Стамболийски” от о.т. № 240 до о.т. № 250 /между улица „Дружба и улица „Васил Левски” и Улица „Грамада” от о.т. № 527 до о.т. № 234 /между улица „Нишава” и улица „Александър Стамболийски”/ за времето от 12:00 часа на 25.05.2023 год. до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
    II. За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Александър Стамболийски” - улиците „Дружба” и „Васил Левски”, а за ул. „Грамада” – ул. „Нишава”.
    III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
    Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
    Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

============================================