Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица -- 29092023

Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 29.09.2023 г. на ДВ

22.   –   Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 78 от протокол № 9 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о.т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о.т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о.т. № 681 и 688; създава се нова улица с о.т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о.т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о.т. № 671 и 672; създава се нова улица с о.т. № 667 и 668; създава се нов кв. с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047 – за общ. обсл., XIII-2046 – за общ. обсл., XVI-2038; в кв. 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов кв. с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов кв. с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
7191
=========================================================