Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, в кв. 53 и 57 -- 09102023

Извадка от Неофициален раздел бр.84 от 06.10.2023 г. на ДВ

50. –    Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в кв. 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о.т. № 193 – 195 и с о.т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о.т. № 195 – 195а (нова) и с о.т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

7313

===================================================