УВЕДОМЛЕНИЕ до заинтересованите страни -- изработен е проект на горскостопански план и обяснителна записка към плана -- 24102023

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до заинтересованите страни

      На основание чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии, Община Годеч уведомява всички заинтересовани страни за изработения проект на горскостопански план и публикуване на обяснителната записка, което е част от проекта.

Проектът е достъпен в стая № 122, в сградата на Община Годеч на адрес: гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1.

Вижте документа ТУК:

================================================