ЗАПОВЕД № РД-63 -- Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч

Вижте Списък-приложение -- ТУК

З А П О В Е Д
№ РД-63

гр. Годеч, 21.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от инж. Антон Колдов, директор на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53.00-03 от 29.01.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

     I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списъка, неразделна част от настоящата заповед.
      II. Срок за изпълнение: до 31.12.2024 г.
   III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Годеч и поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места.
   IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници и директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч за сведение и изпълнение. На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за горите настоящата заповед да се предостави на Регионална дирекция по горите – София и Регионална инспекция по околната среда и водите – София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================