Featured

ЗАПОВЕД № РД-210 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Мали Ком“, „Александър Милев“ и „1-ви май“ -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-210
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-57/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД с предмет: „СМР на обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч“

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Мали Ком“ от о.т. 333 до о.т. 381 и от о.т. 324 до о.т. 333 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Додовица”/, улица „Александър Милев“ от о.т. 321 до о.т. 353 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Тинтява”/ и улица „1-ви май“ от о.т. 336 до о.т. 339 /от кръстовището с улица „Мали Ком” до кръстовището с улица „Отец Паисий”/, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
   II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“ към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=======================================================