Featured

За безкасово плащане

 ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
телефон: 0729 2 2046 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на Община Годеч:
IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк
BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

 Патентен данък
 Таксиметров данък

441400

 Данък върху недвижими имоти

442100

 Данък върху наследствата

442200

 Данък върху превозните средства

442300

 Такса за битови отпадъци

442400

 Данък при придобиване на имущество

442500

 Туристически данък

 442800

 Други данъци

443400

 Глоби, санкции, неустойки ….

446500

 Такса за притежаване на куче

448013

 Лихва по съответното плащане

както за главницата

  последна редакция:   15.01.2024год.