Съобщения - общи

П О К А Н А

      Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

Вижте ТУК:
====================================================

Всяка година на 14-ти ноември отбелязваме Световния ден на Захарния диабет. Той се чества от 1991 г. насам под егидата на Световната здравна организация, а през 2007 г. с резолюция на ООН става ден, официално признат и от ООН.
... ... ...
Вижте ТУК:
===========================================

           На 25 октомври  2022 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала на втори етаж на общинска администрация Годеч, пл. „Свобода“ 1 ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София – град и София – област (ОИЦ-София) с представители на различни организации в община Годеч. По време на  информационната среща ще бъдат презентирани програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.  Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални, културни институции и неправителствени организации.
          ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за срещата
Програма за срещата
ОИЦ - София
===================================================

      Приложено Ви изпращам заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землищата на община Годеч, който на основания чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ се публикуват на интернет страницата на общината.
Линк към страницата на ОД“Земеделие“ София област  -- ВИЖТЕ ТУК:

Павлина Шишова
Главен юрисконсулт
---------------------------или вижте ----------------------
Документи за съответните землища в община Годеч:
за землището на с.Шума        
за землището на с.Туден      
за землището на с.Станинци      
за землището на с.Смолча         
за землището на с.Ропот            
за землището на с.Разбоище    
за землището на с.Равна          
за землището на с.Мургаш       
за землището на с.Лопушня       
за землището на с.Комщица       
за землището на с.Каленовци      
за землището на с.Губеш           
за землището на с.Голеш       
за землището на град Годеч     
за землището на с.Гинци         
за землището на с.Върбница      
за землището на с.Връдловци      
за землището на с.Бърля       
за землището на с.Букоровци      
за землището на с.Бракьовци

====================================================================      

 

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Период на прием:
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 15.09.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2022 г.

     Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 139/12.09.2022 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ.

Вижте обявата ТУК:
===================================