ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

О Б Я В Л Е Н И Е
ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ / ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ТПС) ТРАНСПОРТИРАЩИ ДЪРВЕСИНА

Вижте ТУК:

=====================================================

   На 2 декември 2019г. (понеделник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Годеч (гр. Годеч,  пл. „Свобода” 1).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи  ...

Вижте ТУК:
Лого ОИЦ-София 

========================

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 27.11.2019 г. от 16:30 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:
1. Отчет на работата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” до момента;
2. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
3. Приемане на промени в Управителния съвет на Сдружението;
4. Избор на Председател на Управителния съвет;
5. Разни.
    От 20.11.2019 г., членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. ,,д-р Иван Панов” № 1.
    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.


12.11.2019 г.                                                                               Председател на УС:  ………П………..
                                                                                                                                         инж. Милчо Доцов
=========================================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

    Приключи изпълнението на  проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по Оперативна програма  „Добро управление“, реализиран от Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ и партньорите Община Берковица и Община Годеч.
    В рамките на проектните дейности бяха разработени модел за гражданско участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки  и  механизъм за граждански мониторинг на местната политика по туризъм, основан на информационните технологии – 2 интернет сайта (subsite), като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
На следните електронни адреси :
 http://www.zaberkovitsa.eu
 http://www.zagodech.eu
всички заинтересовани страни - граждани, бизнес  и неправителствени организации в сферата на туризма, представители на местната власт и други, могат да намерят материали и информация за дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма, програмите за развитие на туризма в двете общини, както и разработените проучвания и анализи, модел и препоръки в рамките на проекта.
    Чрез сайтовете се улеснява достъпа на гражданите и гражданските организации  и до онлайн обществени обсъждания, допитвания и форуми във връзка с политиките по туризма. Предоставена е възможност всички желаещи лица да регистрират свой профил, чрез който да участват с предложения, мнения и дебати в процеса по вземане на решения от администрацията, както и да популяризират свои собствени  инициативи  и дейността си в областта на туризма.

Вижте ТУК:
================================

   Тема на информационна конференция: Представяне на разработения модел за гражданско участие, механизмът за граждански мониторинг и неговите функционалности, както и примери за добри практики, усвоени в процеса на реализиране на проекта.
    Информационната конференция ще се проведе в гр. Берковица на 18.09.2019 г. (сряда) от 10:30 час в ресторанта на хотел „Евиа“, находящ се на ул. „Поручик Загорски“ № 12.

Вижте ТУК:
==================================================