Съобщения - общи

          Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането на здравните услуги се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО ТУК:
Здравно-консултативен център в УМБАЛ“ Св. Анна“ – за информация Вижте ТУК::
Списък с координатите на лекари специалисти по акушерство и гинекология, сключили договор с НЗОК - Вижте ТУК::

===========================================================

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

  • Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“

 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 

10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

  • Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"

14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;

15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

  • Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост“

16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;

17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.

В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

  • Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д – р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261;

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други
от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“
 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"
14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

• Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост
16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

         Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.
       В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
• Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д–р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305  или  на тел.: 0884 415 261;
======================================================

 

       Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2021 г.

Вижте ТУК:  обява 19.2-4.1-493.
===============================================

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
...
     Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ  периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
===============================

    Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
...
    Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в три периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
==========================================