Съобщения - общи

     На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010 г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ., бр. 9/02.02.2021г., чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 75а ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
 Към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за ОЗ, одобрено ..... за стопанската 2020-2021 година, както следва:
Вижте ТУК,
     Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по бюджетна сметка на община Годеч, БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNCRBGSF IBAN: BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане 444200 сумата в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище в срок до един месец от публикуване на заповедта.
Вижте цялата З А П О В Е Д  № ПО-09-78 ТУК
=============================================

    Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.
Дата и време за провеждане на годишния технически преглед:
на 17.02.2021 год. от 09:30 до 11:10 часа пред сградата на Кметство с. Шума
на 17.02.2020 год. от 11:30 до 13:00 часа пред сградата на Кметство с. Туден
на 18.02.2021 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

================================================================

      Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз.
      Визията за развитието на Община Годеч отразява желанието за съвременна  европейска община с дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на социалните придобивки.
Основна цел: Подобряване и развитие на инфраструктурата и благоустройството, повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
=============================================================

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за публикуване

Изтеглете архива от ТУК:

============================================