Съобщения - общи

Удължаване на периода на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- 02022024

      Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 31.01.2024 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 01.12.2023 г. и краен срок 08.05.2024 г.

Вижте ОБЯВАТА --  тук:

===============================

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - годишен технически преглед на земеделска и горска техника -- 30012024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област на следните дати:
- 13.02.2024 год. от 09:30 до 11:00 часа пред сградата на Кметство с. Шума
- 13.02.2024 год. от 11:30 до 13:00 часа пред сградата на Кметство с. Туден
- 14.02.2023 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч
      На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

====================================

Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти с НТП - полски пътища - 15012024

        Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти по чл. 37в, ал.3, т.2с от ЗСПЗЗ - полски пътища --- 15012024

Вижте Заповед № ПО-09-193 -- ТУК:

=============================================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- МИГ-Берковица и Годеч -- 01122023

дата на публикуване: 01.12.2023 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2
... ... ...
      Период на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключил
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ -приключил 
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.
... ... ...

Обява за прием на проектни предложения -- Вижте ТУК:

==================================================

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ -- 1 декември Световeн ден за борба срещу СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН.

      Световната здравна организация /СЗО/ призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.
      Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА
БЕЗПЛАТНА АНТИРЕТРОВИРУСНА ТЕРАПИЯ НА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ
СЕ ЛИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ИМ СТАТУС

Вижте ТУК:
==================================

Обява за провеждане на Общо събрание на "МИГ-Берковица,Годеч, Драгоман" на 04.12.2023 г. от 15:00 часа

П  О  К  А  Н  А
за провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;

     От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

    КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Изтеглете поканата -- ТУК:
======================================