ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН --23052023

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

        В изпълнение на Административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. по проектно предложение „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“, имаме удоволствието да ВИ поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.
Събитието ще се проведе на 26.06.2023 г. от 15:30 часа в заседателна зала на Община Берковица при следния дневен ред:

1.  Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2.  Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
3.  Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;

Всички желаещи е необходимо в срок до 22 юни 2023 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да се запознаят със следните материали:
-  Условия за допустимост на МИГ, съгласно Указания на УО на ПРСР;
-  Проект на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
-  Декларация за самоопределяне /за физическите лица/.

Вижте ПОКАНАТА -- тук:

Приложения към публикацията:
1. Проект на Устав;
2. Заявление учредител;
3. Изисквания към нов МИГ;
4. Декларация учредител-ФЛ;
5. Декларация членство II.
===================================================================