ГРАФИК за провеждане на доброволни споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за 2016/2017г.

ГРАФИК за провеждане на доброволни споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за 2016/2017г.

28.03.2017г. - вторник

1000 часа - землище с.Букоровци
1100 часа - землище с.Каленовци
1200 часа - землище с.Лопушна
1300 часа - землище с.Комшица и с.Бърля
1400 часа - землище с.Губеш
1500 часа - землище с.Ропот и с.Смолча
1600 часа - землище с.Голеш
1700 часа - землище с.Туден

29.03.2017г. - сряда

1000 часа - землище с.Гинци
1100 часа - землище с.Бракьовци
1200 часа - землище с.Шума
1300 часа - землище с.Връдловци и с.Станянци
1400 часа - землище с.Равна
1500 часа - землище с.Мургаш и с.Върбница
1600 часа - землище гр.Годеч
======================================================================================================

 

Заповед №160 - прекратяване на договори за наем, които не отговарят на условията на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ (2)

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК

Допълнение към Заповед №160

=========================================================================================================

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти

НОВO ПРИЛОЖЕНИE    -    24.04.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2a - утвърдено с Решение №35 от 30.03.2017г. на ОбС - ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч по землища, свободни към 01.10.2017 година.

НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ    -    06.03.2017г.

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

О Б Я В Я В А М :

         Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2017 г., приет с решение №17/23.02.2017 г. на Общински съвет-Годеч.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе / с обща площ 472 кв.м. в сградата на Младежки дом – град Годеч

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 136 от Протокол № 14/29.12.2016 г. на ОбС- гр.Годеч и Заповед № 72/19.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение № 3 с площ от 19 кв.м., на втори етаж в сградата, ул. „ Бригадир „ № 4 /бивше БКС/

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 572/14.11.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, помещение – търговски обект № 3 /за търговска дейност/, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 89/26.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Заповеди с № от 7 до 53 / 05.01.2017 - за сключване на договори за наем с участниците, спечелили на публичния търг от 16.12.2016

Списък със заповеди №7 до №53

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг от 16.12.2016г., с тайно наддаване, за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Протокол от дейността на комисията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ) от общинския поземлен фонд.

П Р О Т О К О Л

Днес 16.12.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 562/07.11.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ) от общинския поземлен фонд. Със заповед №606/16.12.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч;

             2. Емилия Радкова Николова- ст. експерт в дирекция  „ТУЕП”  в Община Годеч

със задача да проведе публичния търг.

І. За участие в публичния търг за отдаване под наем на общински земеделски имоти в община Годеч заявления са подали следните участници, съгласно поредността на входиране...
Вижте пълния текст ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади за стопанската 2016 /2017 година

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 562/07.11.2016 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, глава трета от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и в изпълнение на Решения с №№21/25.02.2016 год.; 94/28.07.2016 год и 102/12.09.2016 г.. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Срок на договора – стопанската 2016 /2017 година

Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 506/13.10.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с площ 3 572 кв.м., включен в УПИ ІІ-За ОДЗ, кв.89 по плана на гр.Годеч, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда - детски дом със ЗП от 470 кв.м. за „Детски център и лагер”

Продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 507/14.10.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8/26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински нежилищен имот– частна общинска собственост, а именно: на УПИ /парцел/ VII-594, в кв. 17а с площ от 1 554 /хиляда петстотин петдесет и четири/кв.м., по действащия регулационен план на гр. Годеч.

  • Условия на търга: 

Заповед № 529 - за сключване на договор за наем - Анулиране на Заповед № 490

Заповед № 529 / 24.10.2016г.

Относно корекция в класирането и предложените крайни цени по отношение Имот №8011 с площ 13,528 дка, находящ се в село Бракьовци.

Заповеди с № от 475 до 503 - за сключване на договори за наем с участниците, спечелили на публичния търг от 03.10.2016г.

Списък със ЗАПОВЕДИ №475 до №503

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасиа, мери и ливади.

Класиране на участниците в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.13 от ЗСПЗЗ)

 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 03.10.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 426/13.09.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.13 от ЗСПЗЗ). Със заповед №464/03.10.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

  Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП”;

  Членове: 1.Юлия Геошева – Юрисконсулт;

                  2.Анелия Илкова - Асенова – Ст. експерт «ОС»

със задача да проведе публичния търг.

Вижте пълния текст на протокола:

Подкатегории