Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 185 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

        В изпълнение на Заповед № 219/07.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка с Решения № 41 от Протокол № 4/30.04.2018 г. и № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч, със следните условия:          

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 100.00 /сто/ лева месечно без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г., в срок до 17.00 часа на 20.06.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.06.2018 г.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 08.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 20.06.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 21.06.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Протокол на комисия по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади - 2018г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Днес, 26.04.2018 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия, назначена със заповед №127/28.02.2018 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Вижте пълния текст ТУК:

==================================================================

Заповед № 183 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР

З А П О В Е Д

№ 183

гр.Годеч 24.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 162/03.04.2018 г. и Протокол от 19.04.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 174/19.04.2018 г.

 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ”ГЕОБУЛ” ООД с ЕИК 131221439 - гр. София, кв. Павлово, ул. „ген. Ал. Суворов“, № 85, офис 1 с управители: Николай Атанасов Ташков и Бисер Петров Петров, представляващи дружеството заедно или поотделно, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 20 (двадесет) кв.м.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване - 04.2018г.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 162/03.04.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 05.04.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 122/26.10.2017г. и № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 152/26.03.2018г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/кв.м, съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа със ЗП – 42.00 /четиридесет и два/ кв.м. и РЗП – 84.00 /осемдесет и четири/ кв.м. по действащият регулационен план на с. Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска.

 • Условия на търга:  

 1. Начална тръжна цена за обекта – 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, съгласно Решение № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч.

 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.

 3. Депозит за участие в търга – 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.03.2018 г.

 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 8. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-13 .

==================================================================================

Заповед № 130 - за прекратяване на договор № 2454 - с наемател Д. Димитров

Заповед № 130 - прекратяване на договор за наем на общински пасища, мери и ливади, който не отговаря на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед № 131 - за удължаване срока на договори до края на текущата стопанска година

Заповед № 131 / 02.03.2018
  за сключване на анекси за продължаване срока на договори №2309 и № 2293 до 30.09.2018 г.

Вижте ТУК:

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заповед №127 от 28.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

О Б Я В Я В А М :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2018 г., приет с решение №12/28.02.2018 г. на Общински съвет-Годеч.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ: от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
... ... ...

Вижте пълния текст ТУК:

Заповед № 120 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ стая № 208 - втори етаж на поликлиниката - ул.“Грамада” № 2

З А П О В Е Д

№ 120

гр.Годеч, 23.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 79, ал. 1 от Наредба  № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, съгласно изпълнение на Решение № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г. на Общински съвет – Годеч и във връзка със Заповед № 84/05.02.2018 г. и Протокол от 20.02.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 107/20.02.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА” с ЕИК 131098285 и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Васка Емануилова” № 3 за спечелил търга ... ...

Вижте ТУК:
===========================================================

Заповед № 104 - за анексиране на договори за наем, които не отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

З А П О В Е Д

№ 104/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

Заповед № 103 - за прекратяване на договори за наем, които не отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

З А П О В Е Д

№ 103/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. - относно проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2018 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Георги Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД

и

Членове:

  • Емилия Николова – старши експерт в дирекция ТУЕП
  • Теодора Василева – старши счетоводител в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.  ...

Вижте ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв.138, с площ от 20 кв.м.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 102/13.02.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 28.02.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 15.02.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 28.02.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 01.03.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Заповед № 95 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение №6

 

З А П О В Е Д

№ 95

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 17/15.01.2018 г., Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг с тайно наддаване и Протокол от 06.02.2018 г . на комисия от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, ...

Вижте ТУК:

Заповед № 94 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СУ „проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м

З А П О В Е Д

№ 94

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 94, ал. 2 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 686/20.12.2017 г. и Протокол от 11.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 13/11.01.2018 г. и Заявление № 94-В-13/05.02.2018 г. за отказ на участника, класиран на първо място...

Вижте ТУК;

=================================================

Заповед № 90 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5

З А П О В Е Д

№ 90

гр.Годеч, 06.02. 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 16/15.01.2018 г. и Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 32/31.01.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Васил Добрев Василев за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, ...

Вижте пълния текст ТУК:

Заповеди за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - търг от 18.01.2018г.

Заповеди с номера 39 до 78, за сключване на договори, съгласно протокола от проведения на 18 януари 2018 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, както и протокола от проведения явен търг на 31.01.2018 г

Вижте заповедите ТУК:

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч

П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 г. в 11.30 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмет на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 29.01.2018 г. , комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. Мария Стефанова- ст. специалист в дирекция АОФСД

2. Теодора Василева- ст. счетоводител в дирекция АОФСД

Извърши процедура – провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат зедължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, съгласно заповед №677/19.12.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч за откриване на процедурата.

Вижте пълния текст ТУК:

==========================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 208 находяща се на II етаж /бивша поликлиника/, улица “Грамада” № 2 – гр. Годеч

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 84/05.02.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 208 находяща се на II /втори/ етаж /бивша поликлиника/, улица “ Грамада ” № 2 – гр. Годеч , УПИ- І, кв. 63 по плана на гр. Годеч с площ от 17,16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/кв.м. със следните условия:

              Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за лечебно заведение за извънболнична помощ.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 51.48 /петдесет и един лв. и четиридесет и осем ст./ лева за един месец без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева без включен ДДС, внесени в касата на Община Годеч, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г. в срок до 17.00 часа на 19.02.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 06.02.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 19.02.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 20.02.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с проведения на 31.01.2018 г., търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения на 31.01.2018 г., търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м и протокол от 31.01.2018 г. на комисията провела търга, НАСРОЧВАМ на 06.02.2018 г . от 11.00 часа, търг с явно наддаване в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч, между следните участници:

ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” – предложени 4/четири/ наддавателни стъпки. Предложена крайна цена – 80.00/ осемдесет/ лева без включен ДДС.

Васил Добрев Василев - предложени 4 /четири/ наддавателни стъпки. Предложена крайна цена – 80.00/ осемдесет/ лева без включен ДДС.

Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 5/пет/ лева /без вкл. ДДС/. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга по цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

Съгласно чл. 77, ал. 4 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, настоящото съобщение се счита за уведомяване на участниците за насрочения явен търг на 06.02.2018 г. от 11.00 часа.

 1. ОГНЯН НЕНЧЕВ: /П/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

  ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА

Протокол на комисия от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6

П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 година в 11.00 часа комисия назначена със заповед № 32/31.01.2018 година на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. инж.Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м

За участие в търга бяха подадени 2 /две/ заявления:

1/ ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 – гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14 с вх.№ 69-00-33/24.01.2018 г. 10.45 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-декларация – приложение № 3;

-фактура № 15328/23.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25931/24.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

-Удостоверения за регистрация № 6068 от Министерството на Финансите;

-Извадка от Търговски регистър на „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 – гр.Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14.

2/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63 с вх.№ 94-В-10/30.01.2018 г. 16.35 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

             - заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

             - декларация – приложение № 2;

             - декларация – приложение № 3;

             - фактура № 15346/30.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

             - копие от фактура № 25956/30.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатите участници:

 1.   ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14, потвърждава първоначална тръжна цена в размер на 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага                          4 /четири/ стъпки за наддаване в размер на 20.00 /двадесет лв./лева без включен ДДС.

  2.    Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63, потвърждава първоначална тръжна цена в размер на 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 4 /четири/ стъпки за наддаване в размер на 20.00 /двадесет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участниците като ги класира както следва:

 1. Първо място - ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14.

 1. Първо място - Васил Добрев Василев – гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63.

  Комисията установи предложени еднакви наддавателни предложения от участниците в търга.

  На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч търгът ще продължи на 06.02.2018 г. от 11,00 часа с явно наддаване в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 5/пет/ лева /без вкл. ДДС/. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга по цена с поне една стъпка на достигнатото предложение. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат. Оповестяването на участниците за насрочения явен търг се извършва чрез съобщение на видно място в сградата на Община Годеч и сайта на Община Годеч.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……..…/ п /………..………

                       Членове:                1. ………/ п /…….….…..…

                                   2. ………/ п /…….……...…

   =========================================================================

 

Протокол на комисия от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5

П Р О Т О К О Л

Днес 31.01.2018 година в 10.30 часа комисия назначена със заповед № 32/31.01.2018 година на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. инж.Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м

За участие в търга беше подадено 1 /едно/ заявление:

1/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Софийско шосе” № 63 , с вх.№ 94-В-11/30.01.2018 г. 16.37 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

             - заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

             - декларация – приложение № 2;

            - декларация – приложение № 3;

             - фактура № 15347/30.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

             - копие от фактура № 25957/30.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатия участник:

 1. Васил Добрев Василев потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 1 /една/ стъпка за наддаване в размер на 5.00 /пет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участника като го класира както следва:

 1. Васил Добрев Василев – 65.00 /шестдесет и пет лв. и нула ст./лева без включен ДДС.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……..…/ п /…..………

                      Членове:                1. ……/ п /….….…..…

                                   2. ……/ п /….……...…

   ==========================================================================

 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

Вижте пълния текст ТУК:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 29.01.2018 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 31.01.2018 г. от 11,30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 8 /осем/ имота, както следва:

земл. Бракьовци, имот №14001, Площ: 10,055 дка.

1-во място: Емилиян Иванов Ерменков. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

земл. Бракьовци, имот №30004, Площ: 1,771 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

1-во място: Ивайло Григоров Стефанов. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

земл. Гинци, имот №13035, Площ: 3,567 дка.

1-во място: Слави Цветанов Цветанов. Предложена крайна цена за имота 135,67 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   135,67 лв.

земл. Гинци, имот №16018, Площ: 5,123 дка.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   151,23 лв.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота    151,23 лв.

земл. Гинци, имот №16033, Площ: 1,219 дка.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота 32,19 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   32,19 лв.

земл. Гинци, имот №69096, Площ: 2,274 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

1-во място: Гергана Ивайлова Стефанова. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

земл. Годеч, имот №1390, Площ: 1,944 дка.

1-во място: Лиляна Василева Георгиева. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

1-во място: Надежда Стефанова Павлова. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

земл. Комщица, имот №3624, Площ: 39,038 дка.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 1014,38 лв.

1-во място: Пенка Петрова Иванова. Предложена крайна цена за имота             1014,38 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници за насрочения явен търг на 31.01.2018 г. от 11,30 ч.

ОГНЯН НЕНЧЕВ: /П/

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 18.01.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №677/19.12.2017 г. е назначена комисия със Заповед №21/18.01.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. Мария Стефанова- ст. специалист в дирекция АОФСД

2. Теодора Василева- ст. счетоводител в дирекция АОФСД

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат зедължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, съгласно заповед №677/19.12.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч за откриване на процедурата.

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обяата за търг.

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Заповед № 20 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Протокол

на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Заповед № 19 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Протокол

от дейността на комисия по провеждане на Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 17/15.01.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 30.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 16.01.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 31.01.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  =======================================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 16/15.01.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                  О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 30.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 16.01.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 31.01.2018 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
======================================================================================

Заповеди за прекратяване на договори №2327; №2378; №2483 и №2728, за наем на земеделска земя.

Заповед №702 / 22.12.2017г.  -  наемател Кирил Иванов Кирилов

Заповед №703 / 22.12.2017г. -  наемател Стефка Лазарова Хаджиева
=========================================================

Заповед № 4 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

З А П О В Е Д

№ 4

гр. Годеч, 03.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 670/13.12.2017 г. и Протокол от 29.12.2017 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 706/29.12.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

             І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Валентин Василев Павлов за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 28 (двадесет и осем) кв.м.

             2. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

             3. Месечната наемна цена е в размер на 124,00 лв. (сто двадесет и четири лв.) без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.

             4. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.

             5. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

            ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

             Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ                      / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Надя Сотирова

Заместник - кмет на Община Годеч

Изготвил:

Красимир Методиев

гл.специалист „КРГ”
============================================================================

 

Протокол на комисия от провеждане на Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6

П р о т о к о л

Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м гр. Годеч, обл. Софийска, обявен със Заповед № 672/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и Заповед № 706/29.12.2017г. за назначаване на комисия, не беше проведен на обявената за целта дата - 29.12.2017г., поради неподаване на оферти за участие в търга в срока, обявен за това, а именно- 28.12.2017г.

Комисия в състав:

Председател: Огнян Ненчев –Външен консултант на Община Годеч ………/ п /………   

Членове:

1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                          ….………/ п /………….…                                                                                                  

2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”                         ……………/ п /………...….                  

Гр.Годеч

29.12.2017 г.
================================================================================

Протокол на комисия от провеждане на Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5

П р о т о к о л

Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м гр. Годеч, обл. Софийска, обявен със Заповед № 671/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и Заповед № 706/29.12.2017г. за назначаване на комисия, не беше проведен на обявената дата - 29.12.2017г., поради неподаване на оферти за участие в търга в срока, обявен за това, а именно- 28.12.2017г.

Комисия в състав:

Председател: Огнян Ненчев –Външен консултант на Община Годеч ………/ п /………              

        

Членове:

1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                          ….……/ п /…………….…                                                                                                  

2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”                         …………/ п /…………...….                  

Гр.Годеч

29.12.2017 г.
==========================================================================================

Протокол на комисия от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

П Р О Т О К О Л

Днес 29.12.2017 година в 12.00 часа комисия назначена със заповед № 706/29.12.2017 на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м

             За участие в търга бяха подадени 2 /две/ заявления :

1/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Софийско шосе” № 63 , с вх.№ 94-В-104/28.12.2017г. 13.58 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15168/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25754/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

2/ Валентин Василев Павлов - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Гео Милев” № 1 , с вх.№ 94-В-105/28.12.2017г. 15.32 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15170/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25755/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатите участници:

 1. Васил Добрев Василев потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 1 /една/ стъпка за наддаване в размер на 5.00 /пет лв./лева без включен ДДС.

 2. Валентин Василев Павлов потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС и предлага 8 /осем/ стъпка за наддаване в размер на 40.00 /четиридесет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участниците като ги класира както следва:

 1. Валентин Василев Павлов – 124.00 /сто и десет и четири лв. и нула ст./ лева без включен ДДС.

 2. Васил Добрев Василев – 89.00 /осемдесет и десет лв. и нула ст./лева без включен ДДС.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……/ п /…..………

                       Членове:                1. ……/ п /.….…..…

                                   2. ………/ п /……...…
  =========================================================================================================

 

Заповед № 708 от 29.12.2017г. - сключване на анекси, към изтичащи преди края на стопанската 2018г. договори

Заповед № 708 от 29.12.2017г.

относно сключване на анекси, към договори за наем на земеделска земя, изтичащи преди края на стопанската 2018-2019 година.

Вижте пълния текст ТУК:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделс

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 677/19.12.2017 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решения с № 19/23.02.2017 г., №84/27.07.2017 год. и 102/28.09.2017 на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

          

       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Срок на договора – стопанската 2017 /2018 година

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.

4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 29.12.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 17.01.2018 г.

/ включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 18.01.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

11. Преди подписване на договорите за наем със спечелилите участници, ако бъде установено, че междувременно има влязло в сила решение за възстановяване правото на собственост на общинска служба Земеделие-гр. Годеч и закриване на партида на имот/имоти от първоначално одобреният списък със свободни имоти от Общински съвет-Годеч, в договора за наем ще бъде отразен номера на новообразуваният имот/имоти или премахнат номера на имота изцяло, ако целият имот е възстановен.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729 22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов-Директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти” в Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК:
===========================================================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 686/20.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м - за търговска дейност със следните условия:  

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следната дейност – търговска дейност.

 2. Начална тръжна цена за обекта – 160.00 /сто и шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 10.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 10.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 11.01.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, с площ от 20 /двадесет/ кв.м.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 685/20.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                  О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 10.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 10.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 11.01.2018 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Подкатегории