Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 672/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

=========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 671/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  ========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 670/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 84.00 /осемдесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==============================================================================

Протокол от дейността на комисията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 14.11.2017 г. в 10,00 ч. в изпълнение на Заповед №597/18.10.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед №631/14.11.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч

2. Василена Божилова- Директор на дирекция „АОФСД” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година.

            За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Вижте обявата за търга ТУК:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - пасища, мери и ливади - за стопанската 2017/2018 година

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 597/18.10.2017 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решения с № 19/23.02.2017 г., №84/27.07.2017 год. и 102/28.09.2017 на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Срок на договора – стопанската 2017 /2018 година

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.

4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване.

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 30.10.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 13.11.2017 г.

/ включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 14.11.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729 22286,
Лице за контакт: Мария Стефанова-мл. експерт.

Допълнено на 20.11.2017 год.
ПРОТОКОЛ за класиране - ТУК:

Допълнено на 21.11.2017 год.
ЗАПОВЕДИ за сключване на ДОГОВОРИ - ТУК:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 523/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

        

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:

  

 1. Помещението се отдава за търговска дейност.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 100.00 /сто/ лева за един месец с вкл. ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева с ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС, внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 210 находяща се на II етаж /бивша поликлиника/, улица “Грамада” № 2

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 521/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 210 находяща се на II /втори/ етаж /бивша поликлиника/, улица “ Грамада ” № 2 – гр. Годеч , УПИ- І, кв. 63 по плана на гр. Годеч с площ от 17,16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/кв.м. със следните условия:

           

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за лечебно заведение за извънболнична помощ.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 63.49 /шестдесет и три лв. и четиридесет и девет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС, по Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 209 находяща се на II етаж /бивша поликлиника/, улица “Грамада” № 2

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 522/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 209 находяща се на II /втори/ етаж /бивша поликлиника/, улица “ Грамада ” № 2 – гр. Годеч , УПИ- І, кв. 63 по плана на гр. Годеч с площ от 17,16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/кв.м. със следните условия:

        

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за лечебно заведение за извънболнична помощ.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 63.49 /шестдесет и три лв. и четиридесет и девет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС, по Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16.00 часа в деловодството на ОА – Годеч 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ павилион със застроена площ от 68 кв.м., находящ се на ул. ”Нишава”

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 520/13.09.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, , представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 (шестдесет и осем) кв.м. в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул.” Нишава ”, запроизводствена дейност, със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за производствена дейност.
  2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 149,60 /сто четирдесет и девет лв. и шестдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  3. Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева без ДДС.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС внесени в касата на Община Годеч.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на общинска администрация Годеч.
  8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16.00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.
  9. Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на община Годеч – 29.09.2017г.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Протокол - ниви - допълнителен търг с явно наддаване

П Р О Т О К О Л

Днес 07.09.2017 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 01.09.2017 г., комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч   и

Членове:

Лъчезал Ангелов Панайотов – главен счетоводител в дирекция ,,АОФСД” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Вижте пълния текст ТУК:

Виж ОБЯВА за търг ТУК:

Виж ПРОТОКОЛ от търг ТУК:

==============================================================

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 07.09.2017 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.
В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за
7 /седем/ имота, както следва:

Имот №15007-1,000 дка, земл. Бърля

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота 32,00 лв.

1-во място: Петя Ангелова Станоева. Предложена крайна цена за имота      32,00 лв.

Имот №9004-1,938 дка, земл. Върбница

1-во място: Георги Бойков Георгиев Предложена крайна цена за имота        41,07 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   41,07 лв.

Имот №3414-0,700 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         14,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   14,50 лв.

Имот №3448-0,900 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         17,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   17,50 лв

Имот №2353-5,880 дка, земл. Мургаш

1-во място: ЕС ЕНД ЕС СОФТ ООД. Предложена крайна цена за имота    94,20 лв.

1-во място: Тодор Бисеров Кирилов Предложена крайна цена за имота     94,20 лв

Имот №32065-1,838 дка, земл. Туден

1-во място: Пламен Николов Консулов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

Имот №11181-0,222 дка, земл. Шума

1-во място: Вера Александрова Бояджиева Предложена крайна цена за имота   4,33 лв.

1-во място: Кръстанчо Симеонов Кръстанов Предложена крайна цена за имота 4,33 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници.

 

Протокол от проведения на 23.08.2017 г. търг за ниви

П Р О Т О К О Л

Днес 23.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 428/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 460/23.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

  1. инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч
  1. Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, съгласно чл. 24а от ЗСПЗЗ.

За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК:

Протокол на комисия от проведения търг на 22.08.2017 г. за поземлени имоти в горски територии

П Р О Т О К О Л

Днес 22.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 459/22.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, с НТП ,,поляна” и ,,горска ливада”, находящи се на територията на община Годеч, съгласно чл. 43 а/ от Закона за горите.

За участие в процедурата за отдаване под наем на общинските поземлени имоти в Общинска администрация – Годеч в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34 кв.м. от масивна сграда, находяща се в село Гинци

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 462/ 28.08.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34/тридесет и четири/ кв.м. от масивна сграда, находящ се в УПИ XII- 267 в кв. 25 по плана на село Гинци със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за склад.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 34.00 /тридесет и четири/ лева за един месец с вкл. ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 12.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 13.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

========================================================================================

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч (2)

документи за кандидатстване

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч

На основание чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях (Наредбата), и решение №126/25.10.2012г. на Общински съвет Годеч, с което е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Годеч.

Доброволното формирование е определено с решение №52/31.05.2017г. на Общински съвет – Годеч да бъде в състав до 20 човека.

Доброволците получават възнаграждения съобразно извършените дейности, както следва:

1. сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 10 дни на година, пропорционално на часовете на участие в обучението (при минимална работна заплата 460лв. – 2,78лв. на час);

2. двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях до 20 дни на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. (при минимална работна заплата 460лв. – 5,56лв. на час).

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 43а от Закона за горите, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение № 68/29.06.2017 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”.

Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017 год.

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговорят едновременно на следните условия:

-са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни     селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

- обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

-обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната система за животновъдните обекти за територията на община Годеч.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №68/29.06.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 20,00 лв-/дка

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

4.Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 9/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 21.08.2017 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 22.08.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил търга участника класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051,
Лице за контакт: Емилия Николова – Ст. експерт „Екология”, Дирекция „ТУЕП”.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „нива” и „изоставена нива”.

 

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №428/12.07.2017 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №19/23.02.2017 г. и № 67/29.06.2017 год.на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „нива” и „изоставена нива”.

Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017 год.

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1.В търга могат да участват земеделски стопани и лица занимаващи се с поддържане на земеделски имоти в добро екологично състояние.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв-/дка

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 22.08.2017 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 23.08.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051,
Лице за контакт: Емилия Николова – Ст. експерт „Екология”, Дирекция „ТУЕП”.

===============================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 25.00 кв. м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „Бригадир” № 4 /бивше БКС/

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 25.00 /двадесет и пет/ кв. м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „Бригадир” № 4 /бивше БКС/, УПИ № IV, кв. 67 по плана на гр. Годеч, със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  1. Помещението се отдава офис.
  1. Начална цена за търга при условие лева / месец - 137.50 /сто тридесет и седем лв. и петдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  1. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева.
  1. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  1. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  1. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото       пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  1. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  1. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

 Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – кв. 138, с площ от 20 кв.м.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение -   търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  1. Начална цена за търга при условие лева / месец - 100.00 /сто/ лева за един месец с вкл. ДДС.
  1. Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева.
  1. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  1. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  1. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  1. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  1. Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 1, находящ се в УПИ І – кв. 138, с площ от 28 кв.м.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение -   търговски обект № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  • Помещението се отдава за търговска дейност.
  • Начална цена за търга при условие лева / месец - 140.00 /сто и четиридесет/ лева за един месец с вкл. ДДС.
  • Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева.
  • Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  • Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  • Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

П Р О Т О К О Л

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

За финализиране на "Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обектии" за стопанската 2017 - 2018 година.

Вижте пълния текст ТУК:

===========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 216 от 29.03. 2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №216

О Б Я В Я В А :

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м. находяща се в ПИ № 006756  гр. Годеч, Софийска област, със следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 дка

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 218 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №218

О Б Я В Я В А :

           I. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 /нула декара петстотин петдесет и един кв.м./ дка, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, категория на земята V /пета/, местност "ПЕТРОВО", съставляващ № 006947 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем/ в землището на град Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни отпадъци

Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 219 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание глава VІІІ от Наредба № 8 на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №219

О Б Я В Я В А:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни отпадъци, както следва:

  1. Дървена ламперия - 4.0 м3;

  2. Ламиниран паркет – 1.5 м3;

  3. Дървени изрезки - 2.0 м3;

  4. Интериорни врати – 43 бр. – приблизително 1.7 м3;

ГРАФИК за провеждане на доброволни споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за 2016/2017г.

ГРАФИК за провеждане на доброволни споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за 2016/2017г.

28.03.2017г. - вторник

1000 часа - землище с.Букоровци
1100 часа - землище с.Каленовци
1200 часа - землище с.Лопушна
1300 часа - землище с.Комшица и с.Бърля
1400 часа - землище с.Губеш
1500 часа - землище с.Ропот и с.Смолча
1600 часа - землище с.Голеш
1700 часа - землище с.Туден

29.03.2017г. - сряда

1000 часа - землище с.Гинци
1100 часа - землище с.Бракьовци
1200 часа - землище с.Шума
1300 часа - землище с.Връдловци и с.Станянци
1400 часа - землище с.Равна
1500 часа - землище с.Мургаш и с.Върбница
1600 часа - землище гр.Годеч
======================================================================================================

 

Заповед №160 - прекратяване на договори за наем, които не отговарят на условията на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ (2)

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК

Допълнение към Заповед №160

=========================================================================================================

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти

НОВO ПРИЛОЖЕНИE    -    24.04.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2a - утвърдено с Решение №35 от 30.03.2017г. на ОбС - ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч по землища, свободни към 01.10.2017 година.

НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ    -    06.03.2017г.

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

О Б Я В Я В А М :

         Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2017 г., приет с решение №17/23.02.2017 г. на Общински съвет-Годеч.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе / с обща площ 472 кв.м. в сградата на Младежки дом – град Годеч

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 136 от Протокол № 14/29.12.2016 г. на ОбС- гр.Годеч и Заповед № 72/19.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение № 3 с площ от 19 кв.м., на втори етаж в сградата, ул. „ Бригадир „ № 4 /бивше БКС/

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 572/14.11.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, помещение – търговски обект № 3 /за търговска дейност/, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 89/26.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Заповеди с № от 7 до 53 / 05.01.2017 - за сключване на договори за наем с участниците, спечелили на публичния търг от 16.12.2016

Списък със заповеди №7 до №53

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг от 16.12.2016г., с тайно наддаване, за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Протокол от дейността на комисията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ) от общинския поземлен фонд.

П Р О Т О К О Л

Днес 16.12.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 562/07.11.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ) от общинския поземлен фонд. Със заповед №606/16.12.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч;

             2. Емилия Радкова Николова- ст. експерт в дирекция  „ТУЕП”  в Община Годеч

със задача да проведе публичния търг.

І. За участие в публичния търг за отдаване под наем на общински земеделски имоти в община Годеч заявления са подали следните участници, съгласно поредността на входиране...
Вижте пълния текст ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади за стопанската 2016 /2017 година

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 562/07.11.2016 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, глава трета от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и в изпълнение на Решения с №№21/25.02.2016 год.; 94/28.07.2016 год и 102/12.09.2016 г.. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Срок на договора – стопанската 2016 /2017 година

Подкатегории