Наредба от 30.11.2016 г.

за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Годеч

Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на Община Годеч, в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/.