Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА ГОДЕЧ

 

С тази Наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч. Разпоредбите на настоящата наредба се прилагат от детските градини на територията на Община Годеч, които осъществяват предучилищно образование и от общинските училища, които осъществяват задължително предучилищно образование.

Прочети ТУК: