ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

           Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат  отношенията, свързани със собствеността, ползването, управлението,  изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища разположени на територията на община Годеч,  както  и  задълженията  на общинските органи и правомощията на кмета на общината, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата, Правилникът за прилагане на закона за пътищата и Законът за устройство на територията.

           (2) Тази наредба не се  прилага за:

  1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
  2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
  3.  горските пътища
  4.  частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Вижте пълния текст ТУК: